Charta kvality

Chartu kvality České republiky podepsala ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová 10. října 2014 v průběhu XI. konference Hradecké dny sociální práce. Vznik Charty iniciovala v roce 2010 Rada kvality ČR, vrcholný poradní a konzultační orgán Vlády ČR pro zajištění plnění Národní politiky kvality v ČR. Od té doby se veřejné autority, zástupci státní správy, podnikatelské a zaměstnavatelské svazy a profesní organizace podpisem zavazují jednat v souladu s jejím obsahem a smyslem.

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR usiluje o kvalitu v mnoha oblastech. Příkladem jsou sociální služby. V této oblasti vznikly standardy kvality specifické svým lidskoprávním rozměrem, uvedla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

Další významnou oblastí, kde je role kvality zásadní, je podpora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Kromě aktivit jako je standardizace kvality, její kontrola, akreditace organizací a certifikace osob, ministerstvo organizuje nebo podporuje mnoho soutěží s cílem ocenění těch nejlepších, nejkvalitnějších v určité oblasti. Mezi ně patří Cena Rady vlády pro seniory a stárnutí populace za umělecké zachycení stárnutí v kategoriích audiovizuální, rozhlasové, tiskové a fotografické, dále udělování ocenění firmám, které podporují slaďování profesního a rodinného života. V neposlední řadě pak Cena za aplikaci Age managementu, jež je udělována společensky odpovědným organizacím, které zohledňují věkovou strukturu pracovníků a podporují jejich mezigenerační solidaritu.

Charta kvality České republiky navazuje na Evropskou Chartu kvality, kterou Evropská unie deklarovala své přesvědčení, že v globální světové ekonomice je kvalita určujícím faktorem úspěšnosti podnikání. Kvalita je neoddiskutovatelným měřítkem efektivnosti a rozhoduje nejen o konkurenceschopnosti firem, ale i o postavení národních ekonomik ve světě a úrovni života občanů.

Kategorie: 
Témata: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!