Hlavní hygienik ČR

Náměstek ministra vnitra pro státní službu příslušný podle § 186 odst. 4 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo hlavního hygienika České republiky s postavením náměstka/náměstkyně pro řízení sekce ochrany a podpory veřejného zdraví.

Posuzovány budou žádosti o jmenování na služební místo představeného (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 4. ledna 2016, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu v Ministerstvu zdravotnictví prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu: Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese.

Žádost včetně požadovaných listin (příloh) bude nutno doručit v uzavřené obálce s uvedením jména žadatele a korespondenční adresy na zadní straně obálky, na přední straně musí být obálka označena slovy: „Neotvírat“ a „Výběrové řízení na služební místo hlavního hygienika České republiky s postavením náměstka/náměstkyně pro řízení sekce ochrany a podpory veřejného zdraví“. 

Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu statni.sluzba@mzcr.cz nebo prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: pv8aaxd).  Datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a „Výběrové řízení na služební místo hlavního hygienika České republiky s postavením náměstka/náměstkyně pro řízení sekce ochrany a podpory veřejného zdraví“.

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!