NZIS a poskytovatelé sociálních služeb

Jaké povinnosti a jaká práva mají poskytovatelé sociálních služeb ve vztahu k novele zákona o Národním zdravotnickém informačním systému? Jaké změny novela přináší? Od kdy budou změny platit?

Poslanecká sněmovna schválila návrh novely zákona č. 372/2011 o zdravotních službách. novela se věnuje především uspořádání Národního zdravotnického informačního systému (dále NZIS).

Zdravotnická statistika se týká především zdravotnických zařízení, poskytovatelů zdravotní péče. Na mnoha místech se ale týká také škol, správních úřadů, zdravotních pojišťoven a také poskytovatelů sociálních služeb.

Poskytovatelé sociálních služeb musí předávat do NZIS informace tehdy, pokud poskytují zdravotní služby.

Informace musí do NZIS posílat také zařízení sociální péče, zařízení poskytující služby sociální prevence a zařízení poskytující programy sociálního poradenství, a to v případě Národního registru uživatelů drog.

Poskytovatelé sociálních služeb a další, kdo jsou povinni předávat do NZIS informace, nemají nárok na úhradu nákladů s touto prací spojených. Současně jsou ze zákona povinni umožnit kontrolu, zda údaje předávají správně a úplně. Údaje předávají do NZIS výhradně elektronicky, a nově podle datového rozhraní, které zveřejní ÚZIS.

Do Národního registru poskytovatelů se zaznamenávají též údaje o poskytovatelích sociálních služeb, kteří poskytují zdravotní služby, a to v rozsahu:

  • identifikační údaje poskytovatele v rozsahu uvedeném v rozhodnutí o oprávnění k poskytování zdravotních služeb,
  • adresu místa nebo míst poskytování zdravotních služeb a další kontaktní údaje poskytovatele, například telefon, fax, adresu elektronické pošty, adresu internetových stránek a identifikátor datové schránky,
  • formu zdravotní péče, obory zdravotní péče, popřípadě druh zdravotní péče nebo název zdravotní služby, a to pro každé místo poskytování.

Obsah Národního registru poskytovatelů je přístupný poskytovateli sociálních služeb a to v rozsahu údajů o něm zpracovávaných.

Nově zřízený Národní registr zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání obsahuje údaje o zdravotnických pracovnících, jejich vzdělání, způsobilosti a jejich zaměstnavateli.

Registr obsahuje jméno a příjmení zdravotnického pracovníka a jeho akademický titul, vědecká hodnost a vědecko-pedagogický titul, datum a místo narození, pohlaví, rodné číslo, státní občanství, označení odbornosti nebo odborností a datum jejich získání, identifikační údaje vzdělávacích zařízení ve kterých zdravotnický pracovník získal nebo získává způsobilost, identifikační údaje poskytovatele sociálních služeb, u kterého zdravotnický pracovník vykonává zdravotnické povolání, a druh a forma zdravotní péče, ve kterém zdravotnické povolání vykonává, adresu místa trvalého pobytu zdravotnického pracovníka a další kontaktní údaje, například telefonní číslo, adresu elektronické pošty nebo identifikátor datové schránky. Obsahuje také záznamy o pravomocných rozhodnutích o zákazu výkonu zdravotnického povolání nebo vyloučení z komory.

Poskytovatelé sociální péče musí předat data do Národního registru zdravotnických pracovníků do 180 dnů ode dne zřízení tohoto registru.

Obsah Národního registru zdravotnických pracovníků je přístupný poskytovateli sociálních služeb v rozsahu údajů o jeho zaměstnancích.

Do nově zřízeného Národního registru hrazených zdravotních služeb předávají informace zdravotní pojišťovny. Kromě osobní identifikace pojištěnce a identifikace hrazené zdravotní péče předávají také informace o poskytovateli sociálních služeb, který poskytuje zdravotní služby a údaje o personálním zabezpečení a věcném a technickém vybavení poskytovatele. Zdravotní pojišťovny předají data do registru hrazené péče zpětně od 1. ledna 2010.

MUDr. Milan Cabrnoch, MBA,

22. března 2016

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!