Odborná komise pro rodinnou politiku

Odborná komise pro rodinnou politiku bude hledat způsoby, kterými by se měly efektivně, dlouhodobě a udržitelně podporovat rodiny a zlepšovat jejich životní podmínky. Komise na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR (MPSV) v současné době připravuje konkrétní návrhy.

Posláním Odborné komise složené nejen ze zástupců MPSV, ale i demografů, sociologů, ekonomů, lidí z neziskového sektoru, zástupců krajů, zaměstnavatelů a dalších sociálních partnerů, je nalezení shody na budoucím směřování podpory rodin v ČR. Cílem komise je vytváření jak krátkodobých, tak i středně a dlouhodobých návrhů opatření, které by měly najít širokou podporu napříč politickým spektrem a odbornou veřejností tak, aby byla zajištěna jejich kontinuita a dlouhodobá platnost.

Hlavními oblastmi zájmu komise je úprava péče o děti předškolního věku. Česku stále chybí dostatečná kapacita v zařízeních pro „předškoláky“. Cílem komise bude zlepšit koordinaci a nastavit transparentnější a efektivnější financování, které povede k lepší dostupnosti služeb péče o děti. Důležitou otázkou je i snazší sladění rodinného a pracovního života rodičů, které by odpovídalo požadavkům současné doby. S tím souvisí i nastavení mateřské a rodičovské dovolené.

Další z projednávaných témat je zajištění systému péče o závislé seniory, a to opět dostupností kvalitních služeb. Komise se zabývala nově často diskutovanou otázku takzvané sendvičové generace, kdy péči o seniory v domácnosti z velké části vykonávají ženy, které se současně starají o své děti, což má negativní dopad na jejich pozici na trhu práce. Důležitou součástí je i práce na opatřeních, která mají zabránit zvyšování rizika ohrožení chudobou u rodin s dětmi. Přenastavení rodinných pojistných a nepojistných dávek nebo dalších daňových nástrojů ke zvýhodnění rodin.

Odborná komise navrhne i vhodná opatření k rozvoji rodinné politiky na úrovni regionů a obcí a stanoví základy pro intenzivnější spolupráci. Výstupy Odborné komise budou mít charakter „Zpráv o rodině“ a konečná verze bude předložena k projednání vládě ČR.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!