Peněžitá pomoc v mateřství

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) dne 20. 3. 2014 vydala tiskovou zprávu, ve které informuje, komu a za jakých podmínek náleží peněžitá pomoc v mateřství.

Za rok 2013 vyplatila Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) 536 412 dávek peněžité pomoci v mateřství v celkovém objemu téměř 7,3 miliardy Kč. Podíl mužů, kterým byla v uplynulém roce vyplácena peněžitá pomoc v mateřství, činil 0,43 %. Ve více než 98 % případů tyto dávky okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) zpracovávaly v loňském roce do 10 dnů.

Peněžitá pomoc v mateřství (PPM) je dávkou nemocenského pojištění. Jejím účelem je finančně zabezpečit ekonomicky aktivní osoby v situaci, kdy z důvodu mateřství a péče o dítě ztratí dočasně výdělek. Nárok na PPM vzniká za splnění zákonem stanovených podmínek.

Základní podmínkou nároku na PPM je účast na nemocenském pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu na PPM. Další podmínkou je účast na pojištění (tj. např. trvání zaměstnání, které založilo účast na pojištění) v době nástupu na PPM. Nárok na PPM má i žena, která na ni nastoupí po skončení zaměstnání v tzv. ochranné lhůtě. Ochranná lhůta je 180 kalendářních dnů od skončení zaměstnání, pokud skončilo v době těhotenství, a zaměstnání trvalo aspoň tuto dobu. Při kratším zaměstnání činí ochranná lhůta jen tolik dnů, kolik trvalo zaměstnání. U osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) musí být pro nárok na PPM splněna podmínka dobrovolné účasti na nemocenském pojištění OSVČ aspoň po dobu 180 dnů v období jednoho roku přede dnem nástupu na PPM a současně i podmínka trvání účasti na nemocenském pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu na PPM. OSVČ nesmí v době pobírání PPM vykonávat osobně samostatnou výdělečnou činnost.

Dávka se poskytuje 28 týdnů ode dne nástupu na PPM. U ženy, která porodila dvojčata (nebo více dětí zároveň) náleží PPM po dobu 37 týdnů. Nástup na PPM si žena určuje sama, a to v období od počátku 8. až 6. týdne před očekávaným dnem porodu. Pokud došlo k porodu před tímto termínem, náleží PPM ode dne porodu.

Kalkulačka pro výpočet PPM je k dispozici na webových stránkách MPSV – viz: www.mpsv.cz/cs/7.

Výše peněžité pomoci v mateřství činí 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu (DVZ) za kalendářní den. Denní vyměřovací základ se zpravidla zjišťuje z příjmu za 12 kalendářních měsíců před nástupem na PPM. U OSVČ se vychází z úhrnu měsíčních základů pojistného v rozhodném období před nástupem na PPM. Průměrný denní příjem se upravuje (redukuje) pomocí tří redukčních hranic.

Více informací v příloze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!