Pracovníci ve zdravotnictví v roce 2013

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) zveřejnil informace o pracovnících ve zdravotnictví v roce 2013.

Ve zdravotnictví ČR pracovalo koncem roku 2013 celkem 250 233 pracovníků (přepočtený počet), z nich necelé ¾ v nestátních zdravotnických zařízeních. V lůžkových zařízeních působilo 59 % všech pracovníků ve zdravotnictví, v samostatných zařízeních ambulantní péče 28 %.

Podíl smluvních pracovníků se na celkovém počtu pracovníků ve zdravotnictví zvýšil z 2,8 % v roce 2012 na 3,2 % v roce 2013. Ženy dlouhodobě představují 4/5 všech osob pracujících ve zdravotnictví.

Pracovníci ve zdravotnických zařízeních ostatních centrálních orgánů (pracovníci rezortu obrany, vnitra a spravedlnosti) se stejně jako v roce 2012 podíleli na celkovém počtu pracovníků ve zdravotnictví 1,9 %, tj. 4 652 pracovníky (přepočtený počet).

Pracovníci nelékařských zdravotnických povolání jsou podle zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, rozděleni na zdravotnické pracovníky způsobilé k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu po získání odborné způsobilosti (ZPBD), zdravotnické pracovníky způsobilé k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu po získání odborné a specializované způsobilosti (ZPSZ), zdravotnické pracovníky způsobilé k výkonu zdravotnického povolání pod odborným dohledem nebo přímým vedením (ZPOD) a jiné odborné pracovníky (JOP). Z celkového počtu 113 329 fyzických osob ZPBD muselo pracovat pod odborným dohledem nebo přímým vedením 4,8 % osob. Z 12 176 fyzických osob kategorie ZPSZ pracovalo pod odborným dohledem nebo přímým vedením 7,7 %. Tito pracovníci musí až do splnění všech podmínek uvedených v citovaném zákoně pracovat po stanovenou dobu pod odborným dohledem nebo přímým vedením.

K 31. 12. 2013 působilo ve zdravotnictví ČR celkem 8 037 smluvních pracovníků (přepočtený počet). Ve srovnání s rokem 2012 se počet smluvních pracovníků zvýšil o 13,5 %. Smluvní pracovníci pracují v daném zdravotnickém zařízení a nepatří do evidenčního počtu zaměstnanců a počtu zaměstnavatelů. Jsou to pracovníci, kteří pracují na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, pracovníci dočasně přidělení k výkonu práce do jiné organizace - stáže, pracovníci pracující na smlouvy dle občanského nebo obchodního zákoníku a jako spolupracující rodinní příslušníci.

Ve zdravotnictví během posledních let nedochází v počtu pracovníků k výraznějším změnám. V roce 2013 se počet pracovníků nepatrně zvýšil o 0,2 %. Při srovnání počtu pracovníků podle zřizovatelů nejvyšší přírůstek vykázala zdravotnická zařízení, jejichž zřizovatelem je jiná právnická osoba (necelých 5 %). Naopak ke snížení počtu pracovníků došlo ve zdravotnických zařízeních, kde zřizovatelem je církev (o 9 %). Mezi zdravotnická zařízení, kde zřizovatelem je jiná právnická osoba, jsou zahrnuté i obchodní společnosti se 100 % podílem veřejného (krajského nebo obecního) majetku. U struktury pracovníků podle jednotlivých zřizovatelů nedochází v posledních letech k výrazným změnám.

Koncem roku 2013 pracovalo ve státních zdravotnických zařízeních, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví ČR a ostatní centrální orgány, přes 1/4 všech pracovníků ve zdravotnictví, v nestátních zdravotnických zařízeních - zřizovatel kraj, obec a město, fyzická osoba, církev, jiná právnická osoba necelé 3/4 všech pracovníků ve zdravotnictví. V rámci nestátních zdravotnických zařízení představovali pracovníci privátních zařízení 4/5 (zřizovatel fyzická osoba, církev, jiná právnická osoba).

V lůžkových zdravotnických zařízeních včetně lázní v roce 2013 pracovalo 59 % z celkového počtu pracovníků ve zdravotnictví, tj. 148 471 pracovníků (přepočtený počet), v samostatných zařízeních ambulantní péče 28 %, tj. 69 335 pracovníků (přepočtený počet). Z celkového počtu pracovníků v lůžkových zařízeních pracovalo 83 % v nemocnicích a 6 % v lázeňských zařízeních.

Z celkového počtu 47 459 lékařů a zubních lékařů působilo 52 % v samostatných ambu­lantních zařízeních a 45 % v lůžkových zdravotnických zařízeních včetně lázní. Relace počtu všeobecných sester a porodních asistentek na 1 lékaře (vč. zubního lékaře) v roce 2013 činila 1,75. Na 10 000 obyvatel České republiky připadlo 38,1 lékařů, 7,0 zubních lékařů a 79,1 všeobecných sester a porodních asistentek.

Odborní zaměstnanci krajských hygienických stanic a Státního ústavu pro kontrolu léčiv jsou vykazováni jako úředníci státní správy. Jejich celkový počet v roce 2013 činil 1 987,98 pracovníků (přepočtený počet).

Příloha zprávy: 
Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!