Program vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením

Dotační program „Program vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením je důležitým nástrojem Ministerstva zdravotnictví ČR (MZ ČR) pro naplňování cílů a priorit strategických dokumentů „Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období let 2015 – 2020“ který byl schválen usnesením vlády ČR č. 385 ze dne 25. května 2015 a usnesení vlády ČR č. 292 ze dne 26. března 2008 k návrhu „Vládního plánu financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny“.

Poskytování dotací na vybrané projekty v rámci „Programu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením“ (dále jen „program“) je konkrétní formou pomoci nejrůznějším typům státních i nestátních organizací, např. spolkům, a dalším, dále vymezeným subjektům na aktivity a činnosti naplňující záměry programu.

Žádosti o poskytnutí dotaceze státního rozpočtu (SR) ČR mohou předkládat následující typy žadatelů:

 • organizace v přímé působnosti MZ ČR;
 • organizace v přímé působnosti jiných resortů;
 • organizace v působnosti krajů;
 • obce a organizace v působnosti obcí;
 • nestátní neziskové organizace (dále jen „NNO“) - pro účely tohoto programu se jimi rozumí následující subjekty:
  - Spolky (dříve občanská sdružení) transformované dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a nově vznikající od 1. 1. 2014;
  - Ústavy, které byly ustaveny podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, účinného od 1. 1. 2014
  - Obecně prospěšné společnosti - zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů včetně transformovaných občanských sdružení dle zákona č. 68/2013 Sb., o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost, vzniklé do 31. 12. 2013;
  - Evidované církevní právnické osoby - dle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů.

Na subjekty transformované dle výše uvedených zákonů bude nahlíženo jako na kontinuálně působící

 • právnické a podnikající fyzické osoby dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 •  vysoké školy zřízené podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

Přílohy na http://www.mzcr.cz/dokumenty/program-vyrovnavan-prilezitosti-pro-obcany-...

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!