Ředitel Chrudimské nemocnice

Představenstvo Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Pardubice vypisuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele Chrudimské nemocnice.

Úkolem ředitele bude řízení a koordinace činností nemocnice v oblasti poskytování zdravotní péče.
 
Požadavky na uchazeče:
 • VŠ vzdělání nejlépe lékařského zaměření,
 • praxe minimálně 5 let ve vrcholovém managementu zdravotnického zařízení,
 • znalost organizace a financování zdravotní péče,
 • znalost alespoň jednoho cizího jazyka (Aj, Nj) v minimální úrovni B2 a výše výhodou,
 • orientace v právních předpisech týkajících se poskytování zdravotní péče,
 • manažerské dovednosti, odolnost vůči stresu, výborné organizační a komunikační dovednosti, časová flexibilita,
 • občanská a morální bezúhonnost.
 
Náležitosti přihlášky a dokladů:
Přihláška musí být písemná a musí obsahovat:
 • přesné označení výběrového řízení, do něhož se uchazeč hlásí,
 • osobní údaje – jméno, příjmení, tituly; datum a místo narození, státní příslušnost; adresu trvalého pobytu, telefonní a mailový kontakt; datum a podpis uchazeče.

K přihlášce je nutno doložit:

 • strukturovaný profesní životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a odborné praxi, dosažených znalostech a dovednostech,
 • úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • kopie osvědčení o získání specializace v lékařských oborech nebo manažerského vzdělání,
 • výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
 • osvědčení a čestné prohlášení podle zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce ředitele nemocnice ne starší než 2 měsíce,
 • prohlášení o souhlasu s použitím a zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů pro výběrové řízení,
 • písemně zpracovaný návrh vlastní koncepce řízení, provozu a rozvoje Chrudimské nemocnice (max. 4 stran formátu A4).Preferují se prezentace vize, strategie, konkrétnost a systematičnost vyjádření.

Uchazeč o zaměstnání doručí přihlášku s požadovanými přílohami do 23. ledna 2015 do 15.00 hodin na adresu: Ředitel personálního úseku Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Kyjevská 44, 53203 Pardubice, v zalepené obálce s označením „NEOTVÍRAT - výběrové řízení - ředitel Chrudimské nemocnice“ s uvedením adresy podavatele. Přihlášky doručené po uvedeném termínu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Výběrové řízení proběhne v měsících lednu a únoru 2015, uchazeče k němu písemně pozve předseda výběrové komise. Výběrová komise vyhodnotí předložené doklady, případně vyžádá jejich doplnění, zrealizuje pohovory s uchazeči, kteří splnili stanovená kritéria, a po uskutečnění výběrového řízení vyhlásí pořadí uchazečů.
Kontaktní osoba: Eva Mojžíšková, 466 011 301, eva.mojziskova@nemocnice-pardubice.cz
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!