Ředitel/ka Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje

Náměstek ministra vnitra pro státní službu příslušný podle § 186 odst. 4 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu - ředitel/ředitelka Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni.

Předpokládaný nástup na služební místo je listopad/prosinec 2015.

Posuzovány budou žádosti o jmenování na služební místo představeného (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 13. listopadu 2015, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu v Ministerstvu zdravotnictví ČR prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu: Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese.

Žádost včetně požadovaných listin (příloh) bude nutno doručit v uzavřené obálce s uvedením jména žadatele a korespondenční adresy na zadní straně obálky, na přední straně musí být obálka označena slovy: „Neotvírat“ a „Výběrové řízení na vedoucího služebního úřadu - ředitel/ředitelka Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni“.

Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu statni.sluzba@mzcr.cz nebo prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: pv8aaxd). Datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a „Výběrové řízení na vedoucí služebního úřadu - ředitel/ředitelka Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni“.

 

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!