Ředitel/ředitelka Centra sociální a ošetřovatelské pomoci

Městská část Praha 5 vyhlašuje dne 20. 8. 2015 výběrové řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky  Centra sociální a ošetřovatelské pomoci, příspěvkové organizace se sídlem v Praze 5.

Termín podání přihlášek: 3. 9. 2015

Požadavky:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání
 • praxe v sociální oblasti výhodou
 • alespoň 3 roky praxe na vedoucí pozici
 • zkušenosti s vedením pracovního kolektivu 20 a více zaměstnanců
 • znalost problematiky poskytování sociálních služeb
 • znalost zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • občanská a morální bezúhonnost
 • komunikační schopnosti
 • znalost angličtiny výhodou
 • řidičský průkaz skupiny B výhodou.

Náležitosti přihlášky:

 • jméno, příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu
 • telefonní spojení
 • datum a podpis
 • jde-li o cizího státního příslušníka číslo dokladu a povolení k pobytu.

K přihlášce je třeba doložit:

 • ověřené kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce
 • životopis s uvedenými údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
 • výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíce) nebo doklad o jeho vyžádání, u cizích státních příslušníků obdobný doklad osvědčující bezúhonnost, vydaný domovským státem. Pokud domovský státá nevydává, je nutno doložit bezúhonnost čestným prohlášením
 • lustrační osvědčení a čestné prohlášení podle ust. § 2 a 4 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění (nepředkládají osoby narozené po 1. prosinci 1971), případně kopii žádosti o vydání tohoto osvědčení
 • zpracovanou koncepci rozvoje Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v maximálním rozsahu 2 stran textu A4.

Místo pro podání přihlášek: Úřad městské části Praha 5, Oddělení personální a mzdové, Štefánikova 13, 15, 150 00 Praha 5,k rukám vedoucí oddělení personálního a mzdového Daniely Zavadilové.
Zalepenou obálku označit slovy: „Výběrové řízení – ředitel CSOP“

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!