Sociální bydlení bude financováno i z evropských fondů

Na jednání Vlády ČR dne 9. 7. 2014 byl schválen programovaný dokument Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020, který je zastřešujícím dokumentem pro Integrovaný regionální operační program (IROP), který bude financován z Evropského fondu regionálního rozvoje. V následujícím měsíci pak bude probíhat konečné schválení Evropskou komisí. Tento operační program, ze kterého lze financovat investiční akce, bude stěžejním pro realizaci sociálního bydlení a dalších doprovodných aktivit. MPSV ČR se aktivně zapojovalo při přípravě specifických cílů, zejména těch, které jsou v jeho gesci.

MPSV ČR je v IROPu gestorem specifických cílů 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi a 2.2 - Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání.

Specifický cíl 2.1 se zaměřuje na optimalizaci infrastruktury sociálních služeb, odstranění překryvů v jejich nastavení a rozmístění a na udržitelnost sítě sociálních služeb. Očekávaným výsledkem je vyšší dostupnost a kvalita služeb vedoucí k sociální inkluzi včetně výkonu sociální práce, dostupné sociální bydlení pro potřebné a snížení počtu osob sociálně vyloučených a osob ohrožených sociálním vyloučením a chudobou.

Specifický cíl 2.2 se také zaměřuje na rozvoj sociálního podnikání, které je jedním z vhodných nástrojů aktivního začleňování, ale zatím není plně využit jeho potenciál. Vedle podpory vzniku nových podnikatelských aktivit bude zaměřen na stávající sociální podniky. Na oba specifické cíle navazují na aktivity v prioritní ose 2 OP Zaměstnanost Sociální začleňování a boj s chudobou.

Pro oblast sociálního bydlení bude cílem podpořit jak nákup, výstavbu nových bytů, tak i rekonstrukci a obnovu bytů určených k sociálnímu bydlení s doprovodnými aktivitami sociální práce a sociálních služeb s cílem dosáhnout počtu alespoň 5.000 bytových jednotek jako minimální výstup z investičních aktivit podpořených z IROPu. V případě vyšších nároků na realizaci jsou MPSV ČR a MMR ČR připravena výši alokace upravit, tak aby odpovídala absorpční kapacitě. Součástí podporovaných aktivit v tomto cíli je také tzv. komunitní bydlení a podpora zázemí pro sociální práci.

Dle současného stavu, lze předpokládat, že realizace nových sociálních bytů zasáhne až 70 % území České republiky. MPSV ČR také vyjednalo, že z těchto prostředků budou moci příjemci dotace např. obce hradit i demoliční práce v případech, kdy na těchto plochách vzniknou nové sociální byty.
V případě, že Evropská komise programový dokument schválí, lze předpokládat, že vyhlašování výzev bude realizováno ve druhé polovině až konci roku 2015.
 

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!