Státní tajemník - Ministerstvo zdravotnictví ČR

Náměstek ministra vnitra pro státní službu vyhlašuje výběrové řízení na služební místo státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví ČR (MZ ČR). Posuzovány budou přihlášky, které uchazeči zašlou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu: Ministerstvo vnitra, sekce pro státní službu, Jindřišská 34, 118 01 Praha, nebo osobně podají v termínu do 19. března 2015 na kancelář náměstka ministra vnitra pro státní službu na výše uvedené adrese. Obálka obsahující přihlášku včetně požadovaných listin musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví“.

Výběrového řízení na služební místo státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví se, v souladu se zákonem č. 234/2014 Sb., může zúčastnit uchazeč, který:

1) je podle § 187 odst. 1 zákona vedoucím zaměstnancem alespoň 2. stupně řízení v pracovním poměru ve správním úřadu nebo představeným s výjimkou vedoucího oddělení v tomto správním úřadu, který vykonává činnosti obdobné činnostem podle § 5 zákona o státní službě1, nebo je úředníkem územního samosprávného celku zařazeným na pracovním místě ředitele krajského úřadu, nebo je úředníkem územního samosprávného celku zařazeným na pracovním místě tajemníka obecního úřadu obce s rozšířenou působností2. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.

2) Splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:

a) je státním občanem České republiky [§ 25 odst. 1 písm. a) a odst. 4 zákona3]. Splnění tohoto předpokladu se dokládá předložením občanského průkazu při pohovoru v rámci výběrového řízení,
b) dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona],
c) je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona]. Splnění tohoto předpokladu se dokládá písemným čestným prohlášením,
d) je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona]. Splnění tohoto předpokladu se dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce,
e) má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona]. Splnění tohoto předpokladu se dokládá při podání žádosti čestným prohlášením a následně, nejpozději však před konáním pohovoru, posudkem zdravotní způsobilosti vydaným poskytovatelem zdravotních služeb.

3) Dosáhl vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona]. Splnění tohoto předpokladu se dokládá kopií vysokoškolského diplomu a následně předložením jeho originálu při pohovoru v rámci výběrového řízení.

4) Předloží osvědčení podle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, o tom, že nebyl:

a) příslušníkem Sboru národní bezpečnosti zařazeným ve složce Státní bezpečnosti,
b) evidován v materiálech Státní bezpečnosti jako rezident, agent, držitel propůjčeného bytu, držitel konspiračního bytu, informátor nebo ideový spolupracovník Státní bezpečnosti.
Splnění tohoto požadavku lze pro účely výběrového řízení též doložit dokladem, že uchazeč o vydání osvědčení požádal. Osvědčení o výše uvedených skutečnostech je uchazeč povinen doložit nejpozději ke dni bezprostředně předcházejícímu dni jmenování státním tajemníkem,

a zároveň předloží čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, o tom, že nebyl:

a) tajemníkem orgánu Komunistické strany Československa nebo Komunistické strany Slovenska od stupně okresního nebo jemu na roveň postaveného výboru výše, členem předsednictva těchto výborů, členem ústředního výboru Komunistické strany Československa nebo ústředního výboru Komunistické strany Slovenska, členem Byra pro řízení stranické práce v českých zemích nebo členem Výboru pro řízení stranické práce v českých zemích, s výjimkou těch, kteří tyto funkce zastávali pouze v období od 1. 1. 1968 do 1. 5. 1969,
b) pracovníkem aparátu orgánů uvedených pod písmenem d) na úseku politického řízení Sboru národní bezpečnosti,
c) příslušníkem Lidových milicí,
d) členem akčního výboru Národní fronty po 25. 2. 1948, prověrkových komisí po 25. 2. 1948 nebo prověrkových a normalizačních komisí po 21. 8. 1968,
e) studentem na Vysoké škole Felixe Edmundoviče Dzeržinského při Radě ministrů Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Státní bezpečnosti. Vysoké škole ministerstva vnitra Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Veřejné bezpečnosti, Vyšší politické škole ministerstva Svazu sovětských socialistických republik nebo vědeckým aspirantem anebo účastníkem kursů delších než 3 měsíce na těchto školách.
Osvědčení ani čestné prohlášení nepředkládají osoby narozené po 1. prosinci 1971.

5) Splňuje profesní kvalifikační předpoklad podle § 187 odst. 1 zákona, že v uplynulých 8 letech předcházejících 19. březnu 2015 vykonával nejméně po dobu 4 let praxi ve správním úřadu, obecním úřadu obce s rozšířenou působností, krajském úřadu, instituci Evropské unie nebo mezinárodní organizaci činnosti obdobné činnostem vymezeným § 5 odst. 1 zákona o státní službě, tj.:

 • přípravu návrhů právních předpisů5 a zajišťování právní činnosti6,
 • přípravu mezinárodních smluv a předpisů Evropské unie nebo jiné mezinárodní organizace,
 • přípravu návrhů koncepcí, strategií a programů,
 • řízení a usměrňování činnosti jiných správních úřadů, organizačních složek státu, které nejsou správními úřady, nebo orgánů veřejné moci, které nejsou správními úřady,
 • vytváření a správu informačních systémů veřejné správy podle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou provozních informačních systémů,
 • státní statistickou službu,
 • správu kapitoly státního rozpočtu vůči organizačním složkám státu a právnickým osobám, s výjimkou služebního úřadu, ve kterém je služba vykonávána,
 • ochranu utajovaných informací podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů,
 • zabezpečování obrany státu,
 • zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti,
 • obhajobu zahraničních zájmů České republiky a zájmů České republiky vyplývajících z jejího členství v Evropské unii nebo v jiné mezinárodní organizaci,
 • přípravu nebo realizaci dotační politiky,
 • přípravu nebo realizaci politiky výzkumu a vývoje,
 • přípravu a provádění správních úkonů7 včetně kontroly,
 • ochranu obyvatelstva, krizové řízení a integrovaný záchranný systém,
 • zadávání veřejných zakázek,
 • audit,
 • zajišťování organizačních věcí služby a správy služebních vztahů a odměňování státních zaměstnanců8,
 • řízení (činností výše uvedených),
 • přípravu a vypracování odborných věcných podkladů (k činnostem výše uvedeným).

Splnění předpokladu praxe se dokládá příslušnými listinami.

6) Má znalost anglického, francouzského nebo německého jazyka odpovídající alespoň 2. úrovni (stupni) znalosti cizího jazyka pro standardizované jazykové zkoušky stanovené rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy9. Splnění tohoto požadavku se dokládá kopií příslušného vysvědčení/osvědčení přiloženou k žádosti a následně předložením jeho originálu při pohovoru v rámci výběrového řízení.

7) Je držitelem platného osvědčení podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, alespoň na stupeň utajení „Důvěrné“. Splnění tohoto požadavku se dokládá kopií příslušného osvědčení přiloženého k žádosti. V případě, že uchazeč nedisponuje příslušným osvědčením a zároveň jeho žádost nebyla vyřazena postupem podle § 27 odst. 2 zákona, lze tento požadavek splnit podáním žádosti o vydání příslušného osvědčení do pěti dnů od pozvání k pohovoru a doložením podání žádosti při pohovoru v rámci výběrového řízení.

8) K přihlášce do výběrového řízení dále přiloží:

a) strukturovaný profesní životopis,
b) písemnou práci v rozsahu maximálně tří normostran10 na téma „Koncepce naplňování/implementace zákona o státní službě v Ministerstvu zdravotnictví v období do 3 let od účinnosti zákona“.

Více informací na http://www.mzcr.cz/dokumenty/vyberove-rizeni-na-statniho-tajemnika-v-min...

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!