Úmluva Rady Evropy o ochraně dětí proti sexuálnímu vykořisťování a pohlavnímu zneužívání

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR (PSP ČR) na 27. schůzi dne 27. 5. 2015 ve 2. čtení projednala vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluvy Rady Evropy o ochraně dětí proti sexuálnímu vykořisťování a pohlavnímu zneužívání (Lanzarote, 25. října 2007) /sněmovní tisk 457/.  PSP ČR dala souhlas k ratifikaci.

Úmluva je prvním nástrojem, který si klade za cíl kriminalizovat široké spektrum sexuálního zneužívání dětí včetně případů, kdy je takové zneužití spácháno v domácnosti, v rámci rodiny, za použití násilí, donucení nebo pohrůžky. Preventivní opatření nastíněná Úmluvou se týkají výběru a školení osob pracujících s dětmi, dále osvěty dětí ohledně možných rizik a jejich výchovy k tomu, aby byly schopné se bránit, stejně jako dohledu nad pachateli a potenciálními pachateli.

Mezi další cíle Úmluvy patří zavedení programů na podporu obětí a telefonických a internetových linek důvěry. Úmluva zajišťuje, že určité druhy jednání budou kvalifikovány jako trestný čin, a nabádá občany k ohlašování podezřelých incidentů. Jedná se zejména o angažování se v sexuálních aktivitách s dítětem pod určitou věkovou hranicí, v dětské prostituci a v dětské pornografii.

Úmluva také počítá s využitím nových technologií, zejména internetu, za účelem sexuálního ubližování nebo zneužívání dětí, napříkladk tzv. „groomingu“, což je rozšiřující se fenomén sexuálního ubližování nebo zneužívání dětí dospělým, se kterým se před tím seznámily na internetových diskusích, sociálních nebo herních stránkách. S cílem potírat sexuální turismus za účelem pohlavního styku s dítětem zavádí Úmluva odpovědnost fyzických osob za některé trestné činy spáchané v zahraničí.

Tento nový právní nástroj také zajišťuje ochranu dětských obětí v průběhu trestního řízení, například s ohledem na jejich identitu a soukromí.

Historie:

 • Mezinárodní smlouva předložena PSP ČR dne 13. 4. 2015. Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.
 • Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 457/0 dne 13. 4. 2015.
 • Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 16. 4. 2015 (usnesení č. 159). Určil zpravodaje: Mgr. Jiří Mihola, PhD. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor.
 • 1. čtení: proběhlo 30. 4. 2015 na 27. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 743).
  Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny projednala mezinárodní smlouvu a vydala 13. 5. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 457/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 19. 5. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 457/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2. čtení: proběhlo 27. 5. 2015 na 27. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 774).
 • Senátu PČR předložena mezinárodní smlouvu 14. 4. 2015 jako senátní tisk 60/0.
 • Organizační výbor dne 22. 4. 2015 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.
  Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 29. 4. 2015 a přijal usnesení č. 27, které bylo rozdáno jako tisk 60/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 6. 5. 2015 a přijal usnesení č. 42, které bylo rozdáno jako tisk 60/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
Příloha zprávy: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!