XIX.setkání pneumologů a III.setkání pneumologů a pneumochirurgů

Pořadatelem akce je Pneumologická klinika 1. LF UK a Oddělení hrudní chirurgie Thomayerovy nemocnice a Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP pod záštitou děkana 1. LF UK prof. MUDr. Aleksi Šeda, DrSc.

Termín: 5. 6. 2014
Místo: Emauzský klášter, Vyšehradská 49/320, Praha 2 - Nové Město

ODBORNÝ PROGRAM-TEMATICKÉ OKRUHY:
Pro pneumologii:

  • Záněty + intersticiální plicní nemoci
  • Obstrukční plicní nemoci
  • Intervenční pneumologie

Pro pneumochirurgii:

  • Současné trendy v pneumochirurgii

Společná témata:

  • Multioborové postupy v pneumochirurgii + pneumologii

Akreditovaná akce systému celoživotního vzdělávání je garantována ČLK a hodnocena kreditními body. Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK.

Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!