Zahraniční rozvojová spolupráce ČR v oblasti zdravotnictví

Zahraniční rozvojová spolupráce (ZRS) je součástí zahraniční politiky České republiky a jejím hlavním cílem je odstraňování chudoby a podpora bezpečnosti a prosperity chudých a málo rozvinutých států světa. ZRS ČR prošla transformací, která započala v roce 2007 (usnesením Vlády ČR č. 1070) a byla ukončena v roce 2010 a jejímž účelem bylo sjednocení postupů a zlepšení kooperace jednotlivých subjektů ZRS.

ZRS se řídí zákonem č. 151/2010 Sb., o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí a o změně souvisejících zákonů. Gestorem stěžejní části ZRS je na základě daného zákona Ministerstvo zahraničních věcí ČR a aktuálním základním dokumentem ZRS je „Koncepce zahraniční rozvojové spolupráce České republiky na období 2010-2017“ schválená usnesením Vlády ČR č. 366/2010.

Z Koncepce vyplývá, že jednotlivé rezorty zasahují do ZRS prostřednictvím účasti svých zástupců na Radě pro zahraniční rozvojovou spolupráci, prostřednictvím spolupráce s Ministerstvem zahraničních věcí na strategických a koncepčních materiálech, a prostřednictvím nominování svých zástupců k účasti na hodnocení a monitoringu projektů ZRS.

Zákon o ZRS dále počítá s existencí České rozvojové agentury (ČRA) jako organizační složkou státu, která vykonává všechny implementační funkce spojené s realizací projektů ZRS v gesci Ministerstva zahraničních věcí. ČRA byla zřízena Ministerstvem zahraničních věcí a v současné době je její hlavní činností příprava a realizace dvoustranných rozvojových projektů mezi Českou republikou a prioritními partnerskými zeměmi ZRS ČR.

ZRS v oblasti zdravotnictví je primárně spravována Ministerstvem zahraničních věcí a konkrétní projekty jsou realizovány ČRA. Výjimku tvoří oblast financování zdravotní péče vládních stipendistů, kdy tuto oblast spravuje Ministerstvo zdravotnictví ČR (v konkrétních případech poskytnutí zdravotní péče stipendistovi to znamená, že osoba, které má být poskytnuta zdravotní péče, prokáže, že je studentem na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR o přiznání stipendia a poskytovatel zdravotní péče zašle následně vyúčtování poskytnuté zdravotní péče Ministerstvu zdravotnictví, které zdravotní péči proplatí z prostředků vyčleněných na ZRS).

Další pilíř činnosti MZ ČR v mezinárodní oblasti vyplývá z členství České republiky v mezinárodních organizacích, v oblasti zdravotnictví jde zejména o členství ČR v Organizaci spojených národů, potažmo Světové zdravotnické organizaci, Radě Evropy, Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj aj.

 

Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!