Zákon o důchodovém pojištění - vládní návrh

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR (PSP ČR) na 10. schůzi dne 13. 6. 2014 ve 2. čtení projednala vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 175/. Návrh zákona prošel obecnou i podrobnou rozpravou.

Příčinou snižování reálné hodnoty důchodů jsou existující pravidla pro zvyšování důchodů v letech 2013 – 2015, která plně nezohledňují vliv růstu cenové hladiny na životní úroveň důchodců tím, že cenový růst se při stanovení výše zvýšení důchodů zohlední pouze jednou třetinou. Tato pravidla je možné změnit pouze zákonem. Změna zákona by proto měla stanovit výši zvýšení důchodů opět podle 100 % růstu cen již pro zvýšení důchodů od ledna 2015, tj. o jeden rok dříve, než stanovil zákon č. 314/2012 Sb. Reálná hodnota průměrného vypláceného starobního důchodu by se tak v roce 2015 zvýšila o 1,0 procentního bodu ve srovnání se zvýšením podle současného právního stavu, avšak byla by stále o 1,5 procentního bodu nižší než v roce 2014.

Vliv omezujících opatření při zvýšení důchodů v letech 2013 a 2014 na kupní sílu důchodců a velmi nízké hodnoty publikované i očekávané inflace v roce 2014 by mohly mít za následek nedostatečný růst důchodů v roce 2015 i po zohlednění 100 % cenového nárůstu. Tato očekávání odůvodňují potřebu realizace mimořádné úpravy pravidel pro zvyšování důchodů, která by posílila reálnou hodnotu důchodů. Při zachování všech ostatních pravidel zvyšování důchodů se proto navrhuje zvýšit vyplácené důchody od ledna 2015 tak, aby úhrn částky zvýšení základní výměry důchodu a částky zvýšení procentní výměry důchodu činil 1,8 % (což zajistí podle současných údajů o průměrném starobním důchodu jeho navýšení cca o 205 Kč), pokud by zvýšení vyplácených důchodů stanovené podle 100 % růstu cen bylo nižší.

Reálná hodnota průměrného vypláceného starobního důchodu by se tak v roce 2015 zvýšila o 1,5 procentního bodu ve srovnání se zvýšením podle současného právního stavu, avšak byla by nadále nižší než v roce 2014, a to o 0,9 procentního bodu.

Historie:

  • Vláda předložila sněmovně návrh zákona 15. 4. 2014.
  • Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 175/0 dne 15. 4. 2014. Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).
  • Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 4. 2014 (usnesení č. 54) a navrhl přikázat k projednání Výboru pro sociální politiku.
  • 1. čtení proběhlo 30. 4. 2014 na 8. schůzi. PSP ČR nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 227).
  • Výbor pro sociální politiku projednal návrh zákona a vydal 30. 5. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 175/1 (doporučuje schválit).
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 9. 6. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 175/2 (doporučuje schválit).
  • Ve 2. čtení návrh zákona prošel na 10. schůzi obecnou rozpravou 11., 13. 6. 2014 a podrobnou rozpravou 13. 6. 2014.
  • Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  • Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 175/3, který byl rozeslán 13. 6. 2014.
Příloha zprávy: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!