Zákon o ochraně veřejného zdraví

  • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, byl schválen ve 3. čtení na 53. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR dne 15.05.2013 ve znění návrhu, který byl předložen vládou. Zákon doporučil ke schválení i výbor pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu.
  • Návrh zákona projednal  Senát Parlamentu ČR na 11. schůzi dne 21. 6. 2013 (senátní tisk č. 113). Senát Parlamentu ČR usnesením č. 238 návrh zákona přijal.
  • Prezident České republiky podepsal zákon dne 18. července 2013.

 

Cílem navrhované právní úpravy je promítnutí požadavků práva Evropské unie do českého právního řádu, a to jednak adaptací předmětného zákona na nařízení Evropské unie a dále transpozicí některých evropských směrnic.

Jedná se o adaptaci zákona o ochraně veřejného zdraví na nařízení Evropské unie, které se týká kosmetických prostředků, potravinového práva a hygieny potravin. Doplňuje se povinnost provozovatelů potravinářských podniků a výrobců a dovozců předmětů určených pro styk s potravinami hradit náklady dodatečného státního zdravotního dozoru. Dále se touto novelou do zákona transponuje směrnice Evropské unie, a to směrnice, která se týká prevence poranění ostrými předměty. Transponuje se rovněž směrnice o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí biologickým činitelům při práci. Kromě těchto zákonných věcí z evropského práva se upravuje již v dříve transponovaném textu termín varování před koupáním, který bude nahrazen výlučně zákazem koupání, tak jak to Evropská směrnice umožňuje.

Upravují se některé parametry jakosti vody určené pro lidskou spotřebu a v případě, kdy jsou dočasně povoleny mírnější hygienické limity, se upravuje povinnost provozovatelů zajistit zásobování pitnou vodou. Rovněž se upravuje v oblasti stravovacích provozoven přítomnost lidí s asistenčními psy.

 
 

Příloha zprávy: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!