Zákon o ochraně veřejného zdraví - vládní návrh

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR (PSP ČR) na 27. schůzi dne 28. 4. 2015 ve 2. čtení projednala vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 270/.

Hlavním cílem předloženého návrhu novely je uvedení zákona o ochraně veřejného zdraví do souladu se správním řádem (zákon č. 500/2004 Sb.) a dlouhodobě odkládané vymezení skutkových podstat správních deliktů na úseku ochrany veřejného zdraví včetně ochrany zdraví zaměstnanců při práci. Z platného znění zákona se tedy vypouštějí odchylky od
správního řádu, mění se terminologie a zavádí se do zákona v širší míře institut opatření obecné povahy.

Výrazně se návrhem snižuje byrokratická zátěž osob zejména v oblasti ochrany zdraví při práci. Zákon o ochraně veřejného zdraví se dále návrhem slaďuje s terminologií zvláštních zákonů, a to zákona o chemických látkách a chemických směsích, živnostenského a školského zákona, zákona o sociálních službách, zákona o zdravotních službách, zákona o specifických
zdravotních službách, základních pracovněprávních předpisů a terminologií nařízení Evropské unie v oblasti chemických látek a směsí.

Návrhem zákona se provádějí některé dílčí změny na úseku ochrany veřejného zdraví před hlukem a vibracemi.

Historie

 • Vláda předložila sněmovně návrh zákona 18. 7. 2014. Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.
 • Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 270/0 dne 18. 7. 2014. Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 21. 8. 2014. Určil zpravodaje: MUDr. David Kasal a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro zdravotnictví. 
 • 1. čtení proběhlo 21. 10. 2014 na 19. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 460).
  - Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 14. 11. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 270/1 (přerušuje projednávání).
  - Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 14. 1. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 270/2 (přerušuje projednávání).
  - Hospodářský výbor projednal navíc návrh zákona a vydal 15. 1. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 270/3 (pozměňovací návrhy).
  - Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 6. 2. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 270/4 (pozměňovací návrhy).
 • V průběhu projednávání sněmovního tisku byl změněn zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.
  - Garančním výborem se stal Výbor pro zdravotnictví.
  - Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 3. 2015 na 26. schůzi.
  - Návrh zákona 10. 3. 2015 na 26. schůzi vrácen garančnímu výboru k novému projednání (usnesení č. 650).
  - Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 27. 3. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 270/5 (pozměňovací návrhy).
 • 2. čtení - návrh zákona prošel obecnou a podrobnou rozpravou 28. 4. 2015 na 27. schůzi..
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!