Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení - vládní návrh

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR (PSP ČR) na 8. schůzi, konané ve dnech 29. 4. - 15. 5. 2014 neprojednala, v rámci navrženého programu, vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 149/.

Pro provádění důchodového pojištění musí mít příslušné subjekty (tj. kromě archivů nově i držitelé dokladů) stanovenou povinnost poskytovat orgánům sociálního zabezpečení kopie dokladů nezbytných pro rozhodování o nárocích pojištěnců z důchodového pojištění s tím, že v případě držitele dokladů budou kopie těchto dokladů poskytovány za úplatu. Přitom je odůvodněné stanovit za nesplnění nebo porušení povinností stanovených ZOPSZ sankci.

V této souvislosti je třeba upravit postup při zániku držitele dokladů bez právního nástupce před uplynutím dob uvedených v § 35a odst. 4 ZOPSZ a uložit i povinnost okresní správě sociálního zabezpečení poskytnout držiteli dokladů na jeho žádost potřebnou součinnost, a to zejména při určení dokladů, jejichž další úschovu bude třeba zajistit. Současná právní úprava tuto problematiku neřeší vůbec.

Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!