Zákon o pomoci v hmotné nouzi - senátní návrh

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR (PSP ČR) na 23. schůzi dne 9. 12. 2014 v 1. čtení projednala senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 156/. Návrh zákona přikázán k projednání výborům.

Návrh je předkládán s cílem upravit institut veřejné služby (VS) v souladu s nálezem Ústavního soudu ČR sp. zn. PI.ÚS 1/12 ze dne 27. 11. 2012 tak, aby mohl být tento institut opět dobrovolně využíván osobami v hmotné nouzi a osobami vedenými v evidenci uchazečů o zaměstnání (ve větší míře se tyto skupiny osob prolínají) podle srovnatelných pravidel, která byla nastavena před účinností Sociální reformy I. (reforma byla účinná od 1. 1. 2012). Do této účinnosti náš právní řád umožňoval aplikovat institut VS tři roky, aniž by byla zpochybněna jeho ústavnost.

Návrh se tedy zaměřuje na modifikaci zachovaného zbytku právní úpravy ohledně VS a to tak, aby vyhověl základním požadavkům nálezu ÚS ČR. Základní pilíře tohoto návrhu jsou, aby VS byla pro osoby dobrovolná, aby osobám bylo zachováno hmotné zabezpečení a výkon VS byl určitým způsobem bonifikován.

Historie

SP ČR:

  • Tisk byl předložen Senátu dne 27.11. 2013 - senátní tisk č. 195.
  • Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 18.12.2013.
  • Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, který přijal k tomuto tisku dne 29.1.2014 usnesení č. 53, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 195/1.
  • Senát zařadil tisk na 17. schůzi a projednal jej dne18. 12. 2013. Usnesením č. 398, v hlasování č. 20 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.
  • Senát zařadil tisk na 19. schůzi a projednal jej dne 20. 3. 2014. Usnesením č. 446, v hlasování č. 56 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Vláda ČR

  • Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 2. 4. 2014. Vláda zaslala stanovisko 29. 4. 2014. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 29. 4. 2014 jako tisk 156/1 (neutrální).

PSP ČR

  • Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 156/0 dne 31. 3. 2014.
  • Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 7. 5. 2014 (usnesení č. 63). Určil zpravodaje: Ing. Markéta Adamová a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální poliku.
  • 1. čtení proběhlo 9. 12. 2014 na 23. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 553).
  • Výbor pro sociální poliku návrh zákona neprojednal.
Příloha zprávy: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!