Zákon o veřejném zdravotním pojištění - vládní návrh

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR (PSP ČR) na 19. schůzi dne 31. 10. 2014 ve 2. čtení projednala vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 307/.

Důvodem předložení jsou nedostatečně vymezené podmínky úhrady lázeňské léčebně rehabilitační péče ze systému veřejného zdravotního pojištění.

Nálezem Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 43/13 dne 25. března 2014 vyhlášeným ve Sbírce zákonů pod č. 77/2014 Sb. se uplynutím dne 31. prosince 2014 ruší dosavadní vyhláška č. 267/2012 Sb., o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost (dále „vyhláška č. 267/2012 Sb.“ nebo také „Indikační seznam“).

V tomto nálezu Ústavní soud konstatoval, že odpověď na otázku, zda má pojištěnec nárok na poskytnutí lázeňské léčebně rehabilitační péče v systému veřejného zdravotního pojištění, musí vyplývat přímo ze zákona, a to na základě věty druhé čl. 31 Listiny základních práv a svobod.

Je tedy nezbytné, aby podmínky, o nichž se Ústavní soud zmiňuje (typicky délka léčebného pobytu, možnosti jeho prodloužení a následného opakování nebo jakákoli kritéria nevyplývající z ryze medicínských důvodů), byly stanoveny přímo zákonem a pouze medicínská odborná kritéria (například kontraindikace, lázeňská místa, kde se vyskytují
přírodní léčivé zdroje vhodné k léčení daných nemocí, potřebná vyšetření aj.) a podrobnosti týkající se uplatňování nároku na lázeňskou léčebně rehabilitační péči (například náležitosti návrhu na danou péči) byly stanoveny vyhláškou.

Dalším důvodem předložení je podpora lázeňské léčebně rehabilitační péče. Od roku 2010 docházelo v lázních k úbytku poskytnutých léčebných pobytů.

Historie:

  • Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 307/0 dne 4. 9. 2014.
  • Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).
  • Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 9. 2014 (usnesení č. 81). Určil zpravodaje: Mgr. Soňa Marková a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro zdravotnictví
  • 1. čtení proběhlo 25. 9. 2014 na 17. schůzi, návrh projednán v obecné rozpravě . Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  • Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 432).
  • Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 21. 10. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 307/1 (pozměňovací návrhy).
  • 2. čtení - návrh zákona prošel obecnou a podrobnou rozpravou 31. 10. 2014 na 19. schůzi. Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 307/2, byl rozeslán 31. 10. 2014.
Příloha zprávy: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!