Zákon o zaměstnanosti - vládní návrh

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR (PSP ČR) na 27. schůzi dne 20. 5. 2015 ve 2. čtení projednala vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 296/.

Důvodem předložení návrhu na změnu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti“), je sjednotit přístup k poskytování
podpory v nezaměstnanosti u uchazeče o zaměstnání, který
- vykonává činnosti na základě pracovního nebo služebního poměru a jeho měsíční výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy, nebo
- vykonává činnosti na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti a jeho měsíční odměna nebo odměna připadající na 1 měsíc za období, za které přísluší,   nepřesáhne polovinu minimální mzdy (dále jen „nekolidující zaměstnání“),
a u uchazeče o zaměstnání, který je
- společníkem nebo jednatelem společnosti s ručením omezeným nebo komanditistou komanditní společnosti nebo ředitelem obecně prospěšné společnosti anebo vedoucím organizační složky zahraniční právnické osoby vykonávajícím mimo pracovněprávní vztah k této společnosti pro společnost práci, za kterou je touto společností odměňován,
- členem představenstva nebo správní rady nebo statutárním ředitelem akciové společnosti vykonávajícím mimo pracovněprávní vztah k této společnosti pro společnost práci, za kterou je touto společností odměňován,
- členem dozorčí rady obchodní společnosti vykonávajícím mimo pracovněprávní vztah k této společnosti pro společnost práci, za kterou je touto společností odměňován,
- členem družstva vykonávajícím mimo pracovněprávní vztah k družstvu pro družstvo práci, za kterou je družstvem odměňován,
- fyzickou osobou pověřenou obchodním vedením, která tuto činnost vykonává za odměnu mimo pracovněprávní vztah (dále jen „člen obchodní společnosti nebo družstva“), a jeho měsíční nebo průměrná měsíční odměna spolu s případným výdělkem (odměnou) z nekolidujícího zaměstnání nepřesáhne polovinu minimální mzdy.
 
V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a na základě vyhodnocování dopadů četných novel zákona o zaměstnanosti bylo zjištěno, že je třeba provést další zpřesňující a legislativně technické úpravy v zákoně o zaměstnanosti. Jedná se zejména o nahrazení zrušeného § 327 zákoníku práce v § 78 odst. 2 písm. b) zákona o zaměstnanosti odkazem na občanský zákoník, který nyní upravuje institut dohody o srážkách ze mzdy. Dále se jedná o zpřesnění kategorie osob se zdravotním postižením, na které bude poskytováno zvýšení příspěvku podle ustanovení § 78 odst. 3 zákona o zaměstnanosti.
Výše uvedené problémy nelze bez navrhované změny zákona o zaměstnanosti řešit.
 
Historie:
 • Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 9. 2014. Zástupce navrhovatele: Ministerstvo práce a soc. věcí ČR.
 • Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 296/0 dne 3. 9. 2014.
 • Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 9. 2014 (usnesení č. 81). Určil zpravodaje: Jarosav Zavadil a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku.
 • 1. čtení proběhlo 11. 2. 2015 na 25. schůzi.
  Výbor pro sociální politiku PSP ČR projednal návrh zákona a vydal 21. 4. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 296/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2. čtení - v průběhu projednávání sněmovního tisku byl změněn zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.
  Garančním výborem se stal Výbor pro sociální politiku.
  Návrh zákona prošel obecnou a podrobnou rozpravou 22. 5. 2015 na 27. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 296/2, který byl rozeslán 22. 5. 2015.
  Garanční Výbor pro sociální politiku návrh zákona neprojednal (projednávání zařazeno na 28. schůzi 11. června 2015).


 

 

Příloha zprávy: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!