Zaměstnavatelé porušují předpisy v oblasti vyplácení mzdy

Na úseku bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci se u zaměstnavatelů stále vyskytují nedostatky ve stavu k správnému vyhledání zdrojů a příčin rizik na jednotlivých pracovištích a provozu technických zařízení. Při kontrolách Státní úřad inspekce práce (SÚIP) také zjistil, že zaměstnavatelé nejčastěji porušují pracovněprávní předpisy v oblasti vyplácení mzdy.

Kontroloři zjistili, že nejčastěji dochází k porušování pracovněprávních předpisů v oblasti odměňování a vzniku, změny a skončení pracovního poměru. Často se nevede řádná evidence pracovní doby a obchází se právo na rovné zacházení.

Při provedení 6 871 kontrol zjistili inspektoři 10 021 porušení pracovněprávních předpisů. Generální inspektor Státního úřadu inspekce práce Rudolf Hahn uvedl, že zaměstnavatelé nevypláceli mzdu ve lhůtě splatnosti, nebo její část nevypláceli vůbec. Přetrvává vyplácení mezd tím způsobem, že část je vyplacena oficiálně a část tzv. na ruku.

Velký je i počet podnětů, ve kterých lidé ve snaze domoci se svých nároků přiznávají, že pracovali bez písemně uzavřených pracovních smluv. K poměrně častým závadám patří neposkytování příplatků za přesčas, za práci v sobotu a v neděli, za noční práci. Oblastní inspektoráty práce uložily v této souvislosti celkem 890 pokut ve výši 30,2 milionu korun.

Inspektoři práce se při kontrolách v roce 2014 více zaměří na zaměstnavatele s vozovým parkem či na kontrolu systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a pracovních podmínek v malých a středních podnicích.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!