Zefektivnění čerpání dotací EU

Nastavit kompetence, procesy a systém rozvoje činností a aktivit projektové kanceláře Ministerstva práce a sociálních věcí si klade za cíl projekt „Rozvoj Projektové kanceláře MPSV“.

V letech 2007 – 2013 ministerstvo realizovalo nebo doposud realizuje cca 250 projektů financovaných ze strukturálních fondů Evropské unie. Celkový rozpočet projektů činí cca 27,3 mld. Kč. MPSV patří mezi největší příjemce finanční podpory z evropských fondů v České republice. Zejména IT projekty ministerstva se ale potýkaly se značnými problémy, které byly kromě jiného zapříčiněny také nedostatečnou znalostí projektového řízení a pravidel čerpání strukturálních fondů členy realizačních týmů.

MPSV si jako jednu ze svých hlavních priorit stanovilo stabilizaci a konsolidaci projektového řízení v resortu.  Za tímto účelem byly již v říjnu posíleny kompetence odboru řízení projektů a došlo k centralizaci řízení všech projektů ministerstva na tento odbor. V návaznosti na tyto změny byl ke schválení předložen projektový záměr „Rozvoj Projektové kanceláře MPSV“, spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Aktivity směřující k zahájení realizace projektu „Rozvoj projektové kanceláře MPSV“ byly zahájeny již v lednu roku 2014, naplno by se podle plánu měly rozběhnout během jara.

Cílem projektu je detailně a jasně vymezit kompetence a navrhnout logické procesy projektové kanceláře MPSV, zajistit monitoring a kontrolu projektů, poskytnout pro realizační týmy poradenství a metodickou podporu v oblasti příslušných operačních programů, poradenství v oblasti zadávání veřejných zakázek, krizového řízení, analýzy rizik apod.

Projektový záměr byl předložen ke schválení v prosinci roku 2013 v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost do výzvy C7. Ta se zaměřuje na posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu veřejné správy a služeb právě prostřednictvím rozvoje projektového řízení a nastavení procesů projektových kanceláří organizačních složek státu.

Kategorie: 
Klíčová slova: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!