Evropská legislativa

Co si myslíte o regulaci pracovní doby?

Vážení čtenáři, přinášíme Vám vyhodnocení březnové ankety HaSIM na téma regulace pracovní doby ve zdravotnictví.

Největší část respondentů ankety, téměř 42%, tvořili lékaři zaměstnanci, tedy ti, kterých se směrnice o pracovní době přímo dotýká. Následovali občané důchodci se 16,6% a dále v přibližně stejném zastoupení kolem 8% zdravotníci, sociální pracovníci, úředníci a volení představitelé. Převážná většina respondentů (85%) uvedla, že směrnici zná rámcově, či velmi dobře.

Regulace pracovní doby je výsledkem dlouhodobých snah odborů, především v průmyslu, ochránit zaměstnance před zaměstnavateli. Mnoho let se nedaří najít shodu mezi zaměstnavateli a odbory nad novelizací předpisů, které některým odborům v současnosti nevyhovují. Zdravotnictví podle některých názorů patří mezi ně. Jen 9% respondentů ankety uvedlo, že současnou regulaci považuje za vyhovující i pro zdravotnictví, ale celých 45% si myslí, pracovní doba ve zdravotnictví by měla být regulována stejně jako v jiných oborech. Stejných 45% se naopak domnívá, že regulace pracovní doby ve zdravotnictví by měla být odlišná, pravidla by měla dát více prostoru pro dohodu zaměstnance se zaměstnavatelem.

Zasedání výboru ENVI 30. a 31. března 2015

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potřevin se na svém zasedání 30. a 31. března 2015 bude zabývat především tématy životního prostředí, jako je omezení spotřeby igelitových tašek. Na programu je ale také důležité hlasování o zprávě z vlastní iniciativy Bezpečnější zdravotní péče v Evropě: zlepšení bezpečnosti pacientů a boj s antimikrobiální rezistencí a o návrhu usnesení na základě otázky k ústnímu zodpovězení Strategie v oblasti alkoholu.

Zasedání výboru EMPL 5. března 2015

Ve čtvrtek 5. března se sejde výbor Evropského parlamentu pro zaměstnanost a sociální věci, aby projednal zprávu k Evropskému fondu strategických investic a zvážil pozměňovací návrhy ke zprávě z vlastní iniciativy Investice pro růst a zaměstnanost: podpora hospodářské, sociální a územní soudržnosti v Evropské unii. Obě zprávy předkládá polská poslankyně Danuta Jazlowieczká. I ostaní body jenání se týkají zejména ekonomických témat.

Na závěr jednání proběhne diskuze k politikám zaměstnanosti v Evropské unii.

Zasedání výboru ENVI 23. a 24. února 2015

Na svém dvoudenním jednání se poslanci výboru Evropského parlamentu pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) věnovali především tématům ochrany životního prostředí.

Výjimkou bylo projednání návrhu zprávy italského poslance Pediciniho Bezpečnější zdravotnictví v Evropě: zlepšení bezpečnosti pacientů a boj proti antimikrobiální rezistenci. Jde o zprávu z vlastní iniciativy a poslanci mohou své pozměňovací návrhy podávat do 4. března 2015.

Veřejná konzultace k pracovní době

Směrnice o pracovní době je tématem Evropské komise již mnoho let. Aby zvýšila naději na úspěch chystané revize směrnice z roku 2003, vyhlásila Evropská komise veřejnou konzulaci, v níž je možné podat své připomínky do 15. března 2015. Cílem Komise je stanovit minimální normy pro všechny země EU, na ochranu zaměstnanců před zdravotními a bezpečnostními riziky spojenými s nadměrnou nebo nevhodnou pracovní dobou, a s nedostatečným časem na odpočinek a zotavení z práce.

Zasedání výboru EMPL 26. února 2015

Výbor Evropského parlamentu pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL) bude na svém zasenání 26. února 2015 poprvé jednat o návrhu nařízení o osobních ochraných pomůckách. Přípravou návrhu stanoviska výboru byla pověřena italská poslankyně Laura Agea. Příslušný je v tomto případě výbor pro vnitřní trh.

Poslanci budou také diskutovat o pozměňovacích návrzích ke zprávě Heize K. Beckera k návrhu nařízení o Evropské síti služeb zaměstnanosti, přístupu pracovníků ke službám v oblasti mobility a další integrace trhů práce.

V odpoledních hodinách proběhne společné slyšení výboru pro zaměstanost a sociální věci s výborem pro kulturu s názvem: Reforma vzdělávacích systémů v Evropě, jako způsob, jak bojovat s nedokončeným vzděláním, dětské chudobě a nezaměstnanosti mladých lidí.

Zasedání výboru ENVI 29. ledna 2015

V úvodu svého jednání zvolí členové výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin zvolí předsedy Pracovní skupiny pro zdraví. Dále budou hlasovat o absolutoriích evropských agentur a také o otázce k ústnímu zodpovězení k Alkoholové strategii a projednají stav boje proti Ebole.

Zasedání výboru EMPL 21. a 22. ledna 2015

Na prvním letošním zasedání Výboru pro zaměstnanost a sociání věci (EMPL) projednali poslanci 395 pozměňovacích návrhů ke zprávě Pirinsky o Vzniku platformy pro koordinaci boje proti nehlášené práci. Poslanci podpořili vznik platformy a očekává se, že práva bude přijata na jednání výboru EMPL dne 26. února 2015.

Heinz K. Becker, zpravodaj k Evropské síti služeb zaměstnanosti EURES představil na výboru svou zprávu. Cílem návrhu komise je zvýšit mobilitu pracovních sil a dostupnost pracovních míst v rámci EU.

Priority lotyšského předsednictví pro oblast zaměstnanosti a sociálních věcí

Udržitelný a inkluzivní trh práce v Evropě, boj proti chudobě, vytváření kvalitních pracovních míst, zejména pro mladé lidi a osoby se zdravotním postižením, a zároveň řešení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a rovnosti žen a mužů, to vše budou klíčové priority lotyšského předsednictví, řekl členům výboru Evropského parlamentu pro zaměstnanost a sociální věci ministr sociálních věcí Uldis Augulis.

Lotyšské předsednictví chce také usilovat o lepší spolupráci a a výměnu osvědčených postupů v boji proti nezaměstnanosti.

Stránky

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!