23. zasedání Rady vlády pro seniory a stárnutí populace

23. zasedání Rady vlády pro seniory a stárnutí populace se konalo dne 25. 11. 2014. Jednání Rady předsedala její místopředsedkyně, náměstkyně ministryně pro ochranu práv dětí a sociální začleňování Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR) Jana Hanzlíková.

Hlavní body, které byly na tomto, v roce 2014, již třetím zasedání projednávány, byly Informace o postupu MPSV ČR při aktualizaci Národního akčního plánu (NAP), podporujícího pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017, ustavení a personální složení Pracovní skupiny na podporu zaměstnávání starších osob, podpora rozvoje asistivních technologií, Informace Ministerstva zdravotnictví o aktuálním stavu Národního akčního plánu Alzheimer a dále aktuální stav řešení očkování seniorů.

Rada se rovněž věnovala problematice zvýšení bezpečnosti a ochrany seniorů, kteří jsou často oběťmi fyzického i psychického násilí, podvodů a krádeží. V této souvislosti byla Rada seznámena Mgr. Alenou Horákovou z odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR o projektu nazvaném Mezioborovým vzděláváním ke zvýšení bezpečnosti seniorů.

Rada vlády pro seniory a stárnutí populace byla zřízena usnesením vlády ze dne 22. března 2006 č. 288 v návaznosti na usnesení vlády č. 1482 k Informaci o plnění Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2003 až 2007.

Rada je stálým poradním orgánem vlády pro otázky týkající se seniorů a stárnutí populace. Členy Rady jsou zástupci ministerstev, Parlamentu ČR, Českého statistického úřadu, zdravotních pojišťoven, odborů, krajů, měst a obcí, seniorských a proseniorských organizací i odborné veřejnosti.

Rada ve své činnosti usiluje o vytvoření podmínek pro zdravé, aktivní a důstojné stárnutí a stáří v České republice a aktivní zapojení starších osob do ekonomického a sociálního rozvoje společnosti, o rovnoprávné postavení seniorů ve všech oblastech života, ochranu jejich lidských práv a rozvoj mezigeneračních vztahů v rodině a ve společnosti. Jedná se o témata, která jsou obsahem strategického dokumentu NAP, jehož cílem je prostřednictvím konkrétních opatření a určení odpovědností zajistit jejich plnění.

Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!