ÚP ČR vyplatil pěstounům přes 2 miliardy Kč

Zatímco v roce 2012 vyplatil Úřad práce ČR (ÚP ČR) pěstounům 1 mld. 242 mil Kč, o rok později stoupla tato částka na dvojnásobek. V souvislosti s profesionalizací pěstounské péče získal Úřad práce ČR dalších téměř 9 tisíc „zaměstnanců“.

Od 1. ledna 2013 došlo ke změně zákona, podle kterého vyplácí ÚP ČR dávky pěstounské péče. Zatímco do té doby probíhala jejich výplata podle zákona č.117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, nově je upravuje zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Nárok na pěstounské dávky má dítě, které je do pěstounské péče svěřeno a také člověk, který o takové dítě pečuje nebo ten, kdo je v evidenci osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu. Tuto evidenci vede krajský úřad podle § 27a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Pro pěstouny je určeno několik typů dávek, které vyplácí Úřad práce ČR. Za pěstouny odvádí navíc i povinné „zdravotní a sociální“ pojištění, daň z příjmu a důchodové spoření. V roce 2013 činily výdaje v rámci této oblasti 2 112 988 000 Kč. Rok předtím to bylo 1 242 311 000 Kč.

Největší část prostředků tvoří odměny vyplacených pěstounům. V roce 2013 dosáhla celková částka 1 005 294 000 Kč, o rok dříve to bylo 587 920 000 Kč. Nárok na odměnu pěstouna má člověk, který má v pěstounské péči svěřené dítě. Po dosažení zletilosti dítěte je nárok na výplatu odměny pěstouna zachován po dobu, po kterou dítě pobírá příspěvek na úhradu potřeb dítěte (nejčastěji z důvodu přípravy na další povolání) nebo po kterou nemá po dosažení zletilosti nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte jen proto, že pobírá důchod z důchodového pojištění, jehož výše je stejná nebo vyšší než uvedený příspěvek. Nárok na odměnu má také člověk, který je v evidenci krajského úřadu jako ten, kdo může vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu. A to i v případě, že momentálně zrovna žádné dítě nemá do péče svěřeno. Výše odměny pěstouna se v tomto případě neodvíjí od počtu dětí a činí 20 000 Kč hrubého.

V případě, že se pěstoun stará po přechodnou dobu alespoň o jedno dítě se středně těžkou až úplnou závislostí na pomoci jiné osoby, činí odměna 24 000 Kč za měsíc. U ostatních pěstounů se výše měsíční odměny odvíjí od počtu dětí v pěstounské péči. Pokud jde o 1 dítě, dostane pěstoun 8 000 Kč, pokud pečuje o 2 děti, vyplatí mu ÚP ČR 12 000 Kč hrubého. Jestliže má člověk v péči 3 děti nebo alespoň 1 dítě ve II. – IV. stupni závislosti anebo jde o klienta v evidenci, dosáhne měsíční částka 20 000 Kč. Za každé další dítě svěřené do péče se dávka zvyšuje o 4 000 Kč. V případě, že se jedná o manžele, pobírá odměnu pěstouna jen jeden z nich na základě dohody manželů. Při určení výše odměny se přihlíží ke všem dětem svěřeným každému z manželů.

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte je určen na úhradu po celou dobu, kdy je v pěstounské péči, v případě, že je dítě nezaopatřené, vyplácí se až do jeho 26 let. Měsíčně činí tato částka 4 500 Kč pro dítě do 6 let, 5 550 Kč pro dítě ve věku 6 – 12 let, 6 350 Kč pro dítě ve věku 12 – 18 let a 6 600 Kč pro dítě ve věku 18 – 26 let. Pokud má dítě nějaké zdravotní postižení a je závislé na pomoci jiné osoby, pak se podle stupně závislosti částka adekvátně zvyšuje. V roce 2012 vyplatil Úřad práce v rámci tohoto příspěvku celkem 636 066 000 Kč, v rocev 2013 pak 801 297 000 Kč.

Nárok na příspěvek při převzetí dítětemá osoba, která převezme dítě do pěstounské péče. Výše příspěvku se pohybuje podle věku dítěte (max. do 18 let) v rozmezí od 8 000 až do 10 000 Kč. V roce 2013 tak vyplatil ÚP ČR celkem 12 498 200 Kč. V roce 2012 to bylo 14 873 200 Kč.

Příspěvek při ukončení pěstounské péče vyplácí ÚP ČR jednorázově ve výši 25 000 Kč. Je určena dítěti, které dosáhlo zletilosti, a zároveň mu zanikl nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte. V rámci tohoto příspěvku poskytl ÚP ČR pěstounům 5 125 000 Kč.

Na příspěvek při zakoupení osobního motorového vozidla dosáhne pěstoun, který má v péči nejméně 3 děti. Výše příspěvku činí 70 % pořizovací ceny vozu nebo prokázaných výdajů na opravu. Maximálně však 100 000 Kč. Podmínkou je, že takový automobil nesmí příjemce používat pro podnikání. V roce 2013 vyplatil ÚP ČR na tento účel celkem 23 447 059 Kč, v roce 2012 pak 3 746 063. Kč.

O všechny výše uvedené dávky pěstounské péče mohou lidé požádat na kterémkoli kontaktním pracovišti ÚP ČR. V případě přiznání příspěvků je pak klientovi vyplácí krajská pobočka Úřadu práce ČR podle místa trvalého bydliště pěstouna.

 

Klíčová slova: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!