Dorovnávací přídavek

České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) bylo do konce června 2014 doručeno již více než 2 100 žádostí o dorovnávací přídavek, který se přiznává některým poživatelům českých a slovenských starobních důchodů. V 96 % případů vydala ČSSZ zamítavé rozhodnutí, protože žadatelé nesplnili pro přiznání přídavku zákonné podmínky. Jednou z podmínek pro nárok na přídavek je pobírání českého starobního důchodu a současně pobírání starobního důchodu od slovenského nositele pojištění za československé doby zaměstnání (pojištění) získané před rozdělením společného státu, tedy před 1. 1. 1993.

Tento dorovnávací přídavek ČSSZ dosud přiznala 82 důchodcům. Průměrná výše přídavku za červen 2014 odpovídá částce 948 Kč měsíčně. Přídavek se vyplácí spolu s českým starobním důchodem. Do konce června roku 2014 bylo na této dávce vyplaceno celkem 81 972 Kč. Převážná část - 87 % této částky byla vyplacena v České republice a 13 % na Slovensko. Pro zajímavost, na konci června 2014 evidovala ČSSZ 24 183 výplat všech důchodů zasílaných na Slovensko.

Největší podíl zamítnutých žádostí představují případy, kdy žadatel v minulosti sice po nějakou dobu pracoval na Slovensku, ale veškeré doby pojištění mu započetla ČSSZ ve smyslu smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení (konkr. se jedná o článek 20). Těmto osobám, které pobírají důchod výhradně od ČSSZ, a to i za případnou dobu získanou na Slovensku, dorovnávací přídavek nenáleží.

Nárok na dorovnávací přídavek (podle § 106a zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění) nemají osoby:

  • kterým za československou dobu pojištění získanou před 31. 12. 1992 přiznala a vyplácí důchod jen ČSSZ,
  • které nepobírají od ČSSZ a ze slovenské Sociální pojišťovny starobní důchod, ale jiný typ důchodu např. invalidní nebo vdovský či vdovecký důchod,
  • které nezískaly 25 let československé doby pojištění před 1. 1. 1993,
  • které nezískaly alespoň 1 rok doby pojištění na území ČR v období 1. 1. 1993 – 31. 12. 1995,
  • kterým výše dorovnávacího přídavku nečiní kladnou hodnotu (tzn. rozdíl mezi výší vypláceného českého starobního důchodu, vypláceného slovenského starobního důchodu a výší hypotetického důchodu, na který by měl žadatel nárok výhradně podle českých právních předpisů, nečiní kladnou hodnotu).

Právní úprava je účinná od 1. 12. 2013.

Ověřit si, zda jsou splněny podmínky nároku na dorovnávací přídavek, je možné prostřednictvím okresní správy sociálního zabezpečení podle místa bydliště, klientského centra při pražském ústředí ČSSZ nebo telefonickým dotazem na call centrum pro důchodové pojištění na čísle +420 257 062 860.

Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!