Forenzní audit v SÚKL

Ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Zdeněk Blahuta zadal forenzní audit dodržování pravidel hospodaření ústavu. Auditoři se zaměřili na nestandardní transakce za období únor 2012 – únor 2014.

Výběr ze zjištění forenzního auditu:

Neodůvodněné navýšení počtu úvazků. Za kontrolované období neodůvodněně vzrostl počet pracovních úvazků ústavu, a to bez zřejmého nárůstu agendy. Z původního počtu 325 úvazků dosáhl ve sledovaném období počet úvazků až na 468. Jedním z předpokladů pro navýšení úvazků bylo například zamýšlené převedení agendy zdravotnických prostředků do kompetence SÚKL. Bez jakéhokoli zákonného zmocnění tak SÚKL vynakládal veřejné prostředky na platy a umístění těchto zaměstnanců. S tím souvisí smlouva na pronájem kancelářských prostor v celkové výši 20 mil. Kč za 5 let, která byla uzavřena za nápadně nevýhodných podmínek.

Změny předmětu zakázky. Auditní zpráva identifikovala, že u některých zakázek nebyl dodržen předmět zakázky, bylo změněno jejich plnění a došlo i k akceptaci a následnému uhrazení nerealizovaných částí zakázky! Zde hrozí ústavu reálné nebezpečí právních kroků z řad dotčených společností. V případě zaplacení prokazatelně nerealizovaných částí zakázky hodlá SÚKL vyvodit odpovědnost konkrétních osob, které jsou za proplacení odpovědné.

Nevýhodně uzavřené smlouvy. Zjištění auditorů hovoří také o tom, že SÚKL uzavíral zásadně nevýhodné smlouvy na správu a provoz aplikací v oblastech klíčových pro činnost SÚKL. Nápadné ve smlouvách jsou zejména krátké výpovědní lhůty bez udání důvodu ze strany poskytovatele.

Nestandardní postup při řešení licenčních ujednání. Vedení SÚKL ve sledovaném období nestandardně řešilo některá licenčních ujednání, a to především v navrhovaném řešení formou takzvané mediace mezi SÚKL a jedním ze subjektů. Tuto formu řešení tehdejší vedení preferovalo, ačkoli nemělo reálně vyčíslenou škodu, která měla subjektu vzniknout, a ani nemělo jistotu, zda škoda vůbec byla způsobena. SÚKL, aniž by si nechal vyhotovit jakýkoli odborný posudek, připravoval „řešení“ ve výši 160 – 300 mil. Kč bez DPH.

Více informací na http://www.mzcr.cz/dokumenty/po-forenznim-auditu-v-sukl-mohou-padat-tres...

Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!