Informativní osobní list důchodového pojištění

V roce 2014 Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) vypracovala 120 289 informativních osobních listů důchodového pojištění (IOLDP).

O nároku na důchod rozhoduje dosažený věk, důležité jsou však i „odpracované“ roky. Občanovi, který si není jist, kolik let odpracoval, vypracuje zdarma Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)  informativní osobní list důchodového pojištění. Při podání žádosti o důchod tak nebude zaskočen případnými nesrovnalostmi či chybějícími údaji o výdělečné činnosti.

Informativní osobní list důchodového pojištění je přehled dob důchodového pojištění každého pracujícího – ať zaměstnance či osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které má ve své evidenci ČSSZ. Dobu pojištění zaměstnanců předává do centrální evidence ČSSZ zaměstnavatel formou evidenčních listů. Dobu pojištění OSVČ tamtéž zasílá příslušná okresní správa sociálního zabezpečení (v Praze Pražská správa a v Brně Městská správa – OSSZ).

IOLDP obsahuje i některé náhradní doby pojištění (např. dobu studia, vojenské služby, vedení v evidenci úřadu práce jako uchazeče o zaměstnání apod.), od roku 1986 i přehled vyměřovacích základů (tj. hrubých výdělků) a vyloučených dob (např. nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, podpora při ošetřování člena rodiny apod.).

Nově IOLDP obsahuje i celkový počet neevidovaných dob (včetně celkového součtu), které chybí mezi prvním a posledním nárokovým dokladem občana. ČSSZ o těchto dobách nemá v evidenci žádné doklady. Právě informace o neevidovaných dobách mohou včas upozornit na konkrétní chybějící doby pojištění.

K přiznání důchodu je kromě dosaženého důchodového věku nutná i zákonem stanovená doba pojištění. Stává se, že zaměstnavatelé nesplní svou zákonnou povinnost a potřebné údaje o zaměstnancích ČSSZ neoznámí, často se tak děje i v souvislosti se zánikem firem a podniků. Chybějící doby pak mohou znamenat komplikace při získání nároku na důchod, proto je vhodné si tyto údaje včas ověřit. Pokud občan z IOLDP zjistí, že mu nějaké doby pojištění v záznamech chybí, může situaci začít sám řešit. Zaměstnanci se mohou obrátit na zaměstnavatele, který je poškodil, upozornit jej na pravděpodobné nesplnění jeho zákonné povinnosti v oblasti evidenčních listů a požádat jej o zaslání chybějících dokumentů na ČSSZ. Pokud tento postup selže (zaměstnavatel nekomunikuje), nebo není možný (zaměstnavatel zanikl), může se pojištěnec obrátit na kteroukoliv OSSZ. U existujícího zaměstnavatele OSSZ, na základě upozornění, zahájí řízení, jehož výsledkem je zpravidla zajištění chybějícího evidenčního listu důchodového pojištění. V případě zaniklého zaměstnavatele OSSZ poradí, jakým dalším způsobem je možné chybějící dobu zaměstnání prokázat, případně provede rekonstrukci evidenčního listu důchodového pojištění.

Žádat o IOLDP je možné jednou za kalendářní rok. Na www.cssz.cz je k dispozici tiskopis Žádost o zaslání informativního osobního listu. Vyplněný formulář se posílá na adresu ČSSZ. Úřad má na vyhotovení IOLDP 90 dnů od doručení žádosti.

Více informací o IOLDP na www.cssz.cz.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!