Koncepce návazné péče

Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ ČR) schválilo dne 2. 12. 2014 Koncepci návazné péče.

Smyslem Koncepce návazné péče je vytvořit formalizovaný základ pro vymezení aktivit podporovaných v oblasti zdravotní infrastruktury z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) v období 2014 – 2020.

Koncepce vychází z výsledků a zkušeností získaných v průběhu programového období 2007–2013 a současně respektuje hlavní principy tvorby kohezní politiky, kterými jsou tematická koncentrace, princip partnerství a princip subsidiarity.

Koncepce návazné péče je rovněž zařazena mezi dílčí implementační dokumenty Zdraví 2020 - Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí, a to v souvislosti s problematikou mapování zdravotní infrastruktury a jejích potřeb a územní dostupností péče.

Cílem koncepce je stanovit základ pro dokončení procesu koncentrace vysoce specializované péče na národní úrovni vytvořením účinného návazného systému péče na regionální úrovni. Toho bude dosaženo prostřednictvím intervencí do modernizace základní infrastruktury sítí poskytovatelů zdravotních služeb, zaměřených na poskytování vysoce specializované péče a dále péčí na ni navazující, tj. návaznou.

Z hlediska organizace zdravotní péče tak bude optimalizována dostupnost péče v návaznosti na epidemiologickou situaci na národní a regionální úrovni při zachování principů koncentrace a zohlednění regionální dimenze potřeb.

Současně bude navázáno na intervence programového období 2007–2013, čímž bude posílena přidaná hodnota již realizovaných projektů a bude dosaženo požadovaných synergií.

Příloha zprávy: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!