Křehkost ve stáří

 

Konference "Křehkost ve stáří: určování priorit pro politiku EU", která se uskutečnila 18. června 2014, v Bruselu. Cílem konference, které se zúčastnili politici, zdravotnické organizace, odborníci na veřejné zdraví, výzkumní pracovníci i pacientské organizace bylo dokončit doporučení a pokyny pro evropskou politiku křehkosti.

Důležitými tématy konference byla zpráva o dlouhodobé péči a možnostech sociální ochrany proti riziku potřeby dlouhodobé péče, dále zpráva o včasném screeningu křehkosti a o integraci křehkosti do klinické praxe.

Keneth Rockwood, profesor geriatrie ve své prezentaci definoval křehkost jako stav zvýšeného rizika ve srovnání se stejně starými lidmi, přičemž křehkost přirozeně narůstá s věkem. Křehkost se projevuje nízkou mobilitou, slabostí, úbytkem váhy, snižující se aktivitou a vyčerpáním. Dále uvedl škálu křehkosti od 1 do 10:

1. Velmi fit - statní aktivní lidé s dostatkem energie, kteří pravidelně cvičí, patří mezi nejzdatnější ve své věkové kategorii

2. Zdraví - zdraví lidé, kteří jsou aktivní občas anebo nárazově

3. Řízeně zdraví - lidé, jejichž zdravotní potíže jsou pod kontrolou a kteří nejsou příliš aktivní mimo chůzi

4. Zranitelní - lidé, kteří nejsou závislí na ostatních, ale jejich zdravotní stav omezuje jejich aktivitu, jejich režim je zpomalený a během dne mohou být unavení

5. Mírně křehcí - lidé, kteří jsou evidentně pomalejší a potřebují podporu při těžších domácích úkonech, při přepravě či nakládání s financemi, zhoršuje se jejich výkon při běžných úkonech, jako je příprava pokrmů, nákupy, údržba domácnosti

6. Středně křehcí - lidé, kteří potřebují podporu při všech venkovních aktivitách, mají problémy se schody a potřebují pomoc při koupání a oblékání

7. Závažně křehcí - zcela závislí na osobní péči ať už z důvodů zdravotních anebo kognitivních, ale nejsou v akturním ohrožení smrtí (v nejbližších 6 měsících)

8. Velmi závažně křehcí - zcela závislí lidé, často ležící, kteří nejsou schopni zotavit se ani z nezávažného onemocnění, blíží se ke konci života

9. Terminálně nemocní - lidé blížící se konci života, toto stádium se vztahuje i na ty, kteří nejsou evidentně křehcí, ale jejichž předpokládané dožití nepřesahuje 6 měsíců

Doktor Bruno Velas z Univerzity v Toulouse upozornil na nutnost přesunout těžiště geriatrické praxe od závažně závislých osob k včasné diagnostice a prevenci, jak se již stalo v jiných oborech, jakými jsou kardiologie nebo onkologie. To může zlepšit kvalitu života miliónům lidí a také snížit náklady na zdravotní péči. Jen ve Francii tvoří náklady na nesoběstačnost lidí 25 mld. Ročně, přičemž včasné intervence by mohla přinést úspory až 10 mld. Doktor Velas dělí osoby starší 65 let do tří kategorií:

a)      Statní a zdravě stárnoucí, jichž je přes 50%

b)      Křehcí či téměř křehcí, kterých je 30% - důležité je, že tento stav je vratný, pokud je poskytnuta vhodná a včasná péče

c)      Nesoběstační, kterých je 5 - 10% - tento stav je považován za nevratný

Evropská komise představila během konference zprávu o Adekvátní sociální ochraně pro potřeby dlouhodobé péče ve stárnoucí společnosti. Ta uvádí, jak může sociální ochrana pomoci snížit riziko potřeba dlouhodobé péče a rovněž mapuje situaci v jednotlivých členských státech.

Zajištění dlouhodobé péče je v odpovědnosti členských států Evropské unie, které se ale shodly na společných cílech:

·        Zaručit všem přístup k odpovídající zdravotní a dlouhodobé péči a zajistit, aby potřeba péče nevedla k chudobě a finanční závislosti. Řešit nespravedlnost v přístupu k péči a ve zdravotnických výsledcích.

·        Podporovat kvalitu zdravotní a dlouhodobé péče a přizpůsobovat péči měnícím se potřebám a preferencím společnosti i jednotlivců, zejména vytvořením standardů kvality, které odrážejí nejlepší mezinárodní postupy, a posílením odpovědnosti zdravotníků a pacientů a příjemců péče.

·        Zajistit, aby odpovídající a vysoce kvalitní zdravotní a dlouhodobá péče zůstaly dostupné a udržitelné, prostřednictvím podpory zdravého a aktivního životního stylu, zajištěním kvalitní pracovní síly a racionálního využívání zdrojů, zejména prostřednictvím vhodných pobídek pro uživatele a poskytovatele, řádnou správou věcí veřejných a koordinací mezi systémy péče a institucemi.

Lze očekávat, že Evropská komise v budoucnosti navrhne další opatření koordinující společný postup a sdílení nejlepších mezinárodních postupů v rámci Evropské unie.

 

Kategorie: 
Klíčová slova: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!