Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí

Vláda ČR dne 30. 3. 2015 schválila Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 - aktualizovaná verze k 31. 12. 2014 - (č. j. 26/15).

Národní akční plán počítá s pěti novými koordinátory, kteří lépe sladí postup ministerstev, krajů a dalších institucí. Cílem je změnit dosavadní stereotypní pohledy na stárnutí a stáří a překonat předsudky o životě, postavení a významu seniorů pro společnost.

K tvorbě opatření pomáhá skupina složená ze zástupců zainteresovaných resortů, krajů, místních samospráv, zástupců Svazu měst a obcí, Spolku pro obnovu venkova, seniorských a proseniorských organizací a mnoha dalších odborníků.

Problematika ochrany práv seniorů není řešena na systémové úrovni. Chybí personální podpora nebo orgán, který by mohl na meziresortní úrovni komplexně zajišťovat a prosazovat naplňování práv seniorů. Vzájemná provázanost a koordinace činností ministerstev a dalších institucí by rozhodně pomohla k rychlejšímu a efektivnějšímu řešení při vzniklých problémech, se kterými se senioři často potýkají.

Starší lidé jsou jednou z nejvíce zranitelných skupin ve společnosti. Cílem je zlepšit povědomí ve společnosti o právech starších osob a seniorů a zajistit informovanost společnosti o potřebách starších osob. Existence účinného právního rámce a spolupráce mezi veřejnou správou, nestátními organizacemi a seniory samotnými jsou základním předpokladem proti zneužívání seniorů. Dalším cílem je zamezení diskriminaci na základě věku, ochrana práv seniorů a ochrana před projevy špatného zacházení bude maximálně zabezpečena a dodržována a dále dostupnost různých forem pomoci, možnost bezplatného poradenství pro seniory a jejich rodinné příslušníky (zejména právní, psychologické, sociální, zdravotní apod.) tak, aby se zvýšila jejich kompetentnost zvládat co nejlépe životní problémy ve stáří a možnost se o sebe postarat.

Pro definování priorit a hlavních úkolů při zpracování akčního plánu byl využit komunitní přístup spočívající v navázání spolupráce s důležitými relevantními aktéry v dané oblasti, především pak s dalšími ministerstvy, s místní a krajskou samosprávou, nestátními organizacemi, akademickou sférou i samotnými seniory. Výsledkem této aktivní spolupráce byla definování jednotlivých opatření v rámci následujících strategických oblastí:

  • Zajištění a ochrana lidských práv starších osob
  • Celoživotní učení
  • Zaměstnávání starších pracovníků a seniorů ve vazbě na systém důchodového pojištění
  • Dobrovolnictví a mezigenerační spolupráce
  • Kvalitní prostředí pro život seniorů
  • Zdravé stárnutí
  • Péče o nejkřehčí seniory s omezenou soběstačností.

V Národním akčním plánu jsou vymezeny konkrétní úkoly, opatření a gesce za plnění jednotlivých opatření s cílem řešit dopady stárnutí populace komplexně, prostřednictvím spolupráce napříč všemi resorty a ve spolupráci s místními a krajskými samosprávami, sociálními partnery, nestátními organizacemi, akademickou sférou a dalšími relevantními aktéry.

Celé znění Akčního plánu na http://www.mpsv.cz/cs/14540.

Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!