Národní akční program BOZP

Rada vlády pro BOZP schválila dne 19. 12. 2014 na 44. zasedání Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2015 – 2016.

Národní politika BOZP stanoví základní priority a cíle a ukládá Radě vlády jejich rozpracování do konkrétních krátkodobých a střednědobých opatření, včetně stanovení termínů a odpovědnosti za jejich splnění. Opatření ve schváleném Národním akčním programu BOZP vycházejí z priorit a cílů Národní politiky BOZP a z aktuálních úkolů v této oblasti.

Některými přijatými opatřeními se již reaguje na Strategický rámec EU pro oblast BOZP na období 2014 – 2020, který přijala Komise EU 6. června 2014.

Pracovní orgány Rady vlády pro BOZP považují za zásadní, aby v nadcházejícím období byla problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zařazena mezi priority jednotlivých zainteresovaných rezortů, a opatření uložená v Národním akčním programu BOZP pro období 2015 – 2016 se stala neoddělitelnou součástí plnění jejich úkolů.

Rada také projednala aktuální stav v oblasti úrazového pojištění zaměstnanců. Touto problematikou se členové Rady zabývají dlouhodobě a v květnu roku 2015 se konalo mimořádné zasedání Rady za účelem projednání analytického rozhodovacího materiálu pro Vládu ČR „Zabezpečení při pracovním úrazu a nemoci z povolání“. Rada na mimořádném zasedání přijala stanovisko, které bylo na 44. zasedání Rady potvrzeno, a tím je podpora vzniku jednoho veřejnoprávního subjektu, tzv. úrazové pojišťovny.

V dalších bodech Rada, mimo jiné, projednala zaměření kontrolní činnosti orgánů inspekce práce, orgánů ochrany veřejného zdraví v oblasti ochrany zdraví při práci a vrchního báňského dozoru v roce 2015. Příští zasedání Rady vlády pro BOZP je plánováno na 20. března 2015.

Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!