Nezaměstnaní rodiče

V červnu 2005 evidovaly tehdejší úřady práce v řadách nově příchozích uchazečů o zaměstnání 2 038 rodičů po rodičovské dovolené (RD), v lednu 2014 se jich přihlásilo do evidence Úřadu práce ČR (ÚP ČR) celkem 3 695. Zatím nejvyšší měrou – 6,46 % - se podíleli na počtu nově příchozích klientů v únoru 2014, kdy se jich zaevidovalo 3 094. V dubnu 2014 tvořili rodiče dětí do 4 let věku 6,19 % z nově příchozích uchazečů a 0,52 % z celkového počtu nezaměstnaných. Do evidence ÚP ČR se jich přihlásilo 2 996.

Rodiče malých dětí patří mezi nejohroženější skupiny na trhu práce. Zaměstnavatelé se často brání jejich přijetí do pracovního poměru, protože se bojí jejich časté absence z důvodu péče o malé děti. Rodiče zase ne vždy mohou přijmout jakoukoli práci. Směnný provoz, nedostatek míst v jeslích a ve školkách či dojíždění pro ně představují velké komplikace, především v případech, kdy nemají zajištěné hlídaní.

Praxe ukazuje, že rodiče dokáží velmi ocenit vstřícný přístup ze strany firem, které jim umožní skloubit rodičovskou a profesní roli. Zaměstnavatelé tak mohou získat skutečně loajální zaměstnance.
Této skupině uchazečů věnuje stát, potažmo Úřad práce ČR zvýšenou péči. Mají šanci získat novou práci, zvýšit si profesní kvalifikaci prostřednictvím nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti (APZ), ale také řady regionálních individuálních projektů (RIP), které realizovaly nebo realizují krajské pobočky ÚP ČR.

Zaměstnavatelé mají největší zájem o společensky účelná pracovní místa (SÚPM), v jehož rámci mohou dostat příspěvek na mzdu zaměstnance. Měsíčně činí tato částka až 15 tisíc korun, v případě rodičů do 30 let až 24 tis. Kč, a firma ji může dostávat po dobu šesti měsíců až jednoho roku. Výše poskytovaného příspěvku se může v jednotlivých krajích lišit, stejně jako doba jeho poskytování. Záleží na konkrétní situaci na konkrétním trhu práce, počtu uchazečů o zaměstnání nebo například obvyklé úrovni mzdy na příslušné pozici.
Firmy začínají také více využívat veřejně prospěšné práce (VPP). Jejich podstatou je finanční a „lidské“ zajištění ze strany ÚP ČR, a to až na jeden rok. Systém VPP je výhodný pro obě strany. Úřad práce ČR pomůže zájemcům získat na určitou dobu zaměstnání. Zaměstnavatelé zase tolik potřebné pracovníky, které by nemohli přijmout na stálo.

U rodičů bodují hlavně rekvalifikační kurzy, jejichž prostřednictvím si mohou zvýšit svou profesní kvalifikaci a tím pádem i šanci na získání nové práce. Nejčastěji se hlásí na administrativní obory, kurzy pro pečovatelky o dítě, pracovníky v sociálních službách, kosmetické kurzy, pedikúru, manikúru.
Uchazeči s dětmi také často volí možnost rozjet vlastní podnikání. Spatřují v tom hlavně možnost být flexibilní a organizovat si svůj čas podle svých potřeb. I v tomto ohledu jim může ÚP ČR pomoci. A to poskytnutím příspěvku na zahájení samostatné výdělečné činnosti. Jeho přiznání a také výše (40 – 80 tis. Kč) se odvíjí od konkrétní situace konkrétního trhu práce. Uchazeč musí mimo jiné předložit smysluplný podnikatelský plán. Podstatná je také jeho udržitelnost.

Sloučení profesních a rodičovských rolí umožňují mimo jiné i zkrácené pracovní úvazky. Pokud zaměstnavatel přijme například maminku s malým dítětem na půl úvazku, může dostat příspěvek odpovídající většímu počtu hodin (např. 0,6, 0,7 apod.). Výše příspěvku je vždy záležitostí konkrétní dohody, kterou uzavírá příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR s konkrétním zaměstnavatelem.

Úřad práce ČR pracuje s klienty po rodičovské dovolené i v rámci speciálního a kariérového poradenství. Kromě projektů zaměřených přímo na rodiče po RD, běží ve všech 14 krajích celá řada dalších regionálních a grantových projektů, do kterých mohou uchazeči z této cílové skupiny vstoupit. Za zmínku stojí „Odborné praxe pro mladé do 30 let“. Šanci získat nové místo dostávají v první řadě uchazeči, kteří jsou v evidenci ÚP ČR déle než 4 měsíce a od doby, kdy ukončili studium, odpracovali dohromady maximálně dva roky. V případě, že ÚP ČR uzavře vzájemnou dohodu se zaměstnavatelem, může mu poskytnout na vytvořené SÚPM měsíční příspěvek na celkové mzdové náklady. A to až do výše 24 tis. Kč, včetně odvodů na zdravotní a sociální pojištění.
 

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!