Novela zákona o ochraně veřejného zdraví schválena

  • PSP ČR projednala na 53. schůzi, konané ve dnech 7. 5. - 17.5. 2013 ve 2. čtení vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 887/ - Návrh zákona prošel zemědělským výborem a zdravotním výborem Poslanecké sněmovny a byl doporučen k dalšímu legislativnímu procesu.

Jedná se o adaptaci zákona o ochraně veřejného zdraví na nařízení Evropské unie, které se týká kosmetických prostředků, potravinového práva a hygieny potravin. Doplňuje se povinnost provozovatelů potravinářských podniků a výrobců a dovozců předmětů určených pro styk s potravinami hradit náklady dodatečného státního zdravotního dozoru. Dále se touto novelou do zákona transponuje směrnice Evropské unie, a to směrnice, která se týká prevence poranění ostrými předměty. Transponuje se rovněž směrnice o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí biologickým činitelům při práci. Kromě těchto zákonných věcí z evropského práva se upravuje již v dříve transponovaném textu termín varování před koupáním, který bude nahrazen výlučně zákazem koupání, tak jak to Evropská směrnice umožňuje.

Upravují se některé parametry jakosti vody určené pro lidskou spotřebu a v případě, kdy jsou dočasně povoleny mírnější hygienické limity, se upravuje povinnost provozovatelů zajistit zásobování pitnou vodou. Rovněž se upravuje v oblasti stravovacích provozoven přítomnost lidí s asistenčními psy.

Usnesení výboru pro zdravotnictví: Protože tento návrh zákona zůstal skutečně transpoziční novelou, to znamená transponoval zde právo Evropské unie bez dalších pozměňovacích návrhů, výbor pro zdravotnictví doporučil Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s tímto vládním návrhem zákona.

Zemědělský výbor svým usnesením navrhuje Poslanecké sněmovně návrh zákona o veřejném zdraví schválit.

Ve 2. čtení návrh zákona prošel obecnou i podrobnou rozpravou 10. 5. 2013 na 53. schůzi.

  • 3. čtení proběhlo 15.5.2013.

Návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 887." V hlasování pořadové číslo 120 přihlášeno 157 poslanců, pro návrh 145 poslanců. Návrh byl přijat. S návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

 

Příloha zprávy: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!