Občanská sdružení se od ledna 2014 považují za spolky

S účinností od 1. ledna 2014 začne platit nový občanský zákoník, ve kterém je uvedeno, že sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, se považují za spolky. Sociální služby budou moci poskytovat i nadále.

MPSV sděluje následující:

  •  Stejně jako dosud, tak i nadále nebude zákon o sociálních službách vylučovat právnické osoby s jakoukoliv právní formou při registraci sociálních služeb.
  •  Právní forma poskytovatele sociálních služeb také není a nadále nebude rozlišovacím kritériem při poskytování dotací.
  •  Spolky mohou být zaměstnavateli, tudíž bude i nadále možné, aby spolek naplňoval svůj účel skrze své zaměstnance, kteří nemusejí být členy spolku.

Současná občanská sdružení mohou přistoupit ke své transformaci na obecně prospěšné společnosti v souladu se zákonem č. 68/2013 Sb. O změně právní formy podle tohoto zákona lze rozhodnout pouze do konce letošního roku. V případě, že tak současná občanská sdružení neučiní, považují se od 1. ledna 2014 za spolek podle nového občanského zákoníku.

Přechodná ustanovení určují občanským sdružením, resp. spolkům, lhůty, v rámci kterých jsou povinny upravit jak svůj název, tak své stanovy, aby odpovídaly nové právní úpravě. K 1. lednu 2014 pozbývají závaznosti veškerá ustanovení stanov, která odporují donucujícím ustanovením nového občanského zákoníku.

Od 1. ledna 2014 vzniká v souladu se zákonem č. 304/2013 Sb. spolkový rejstřík, který povede rejstříkový soud. Spolkům je stanovena v přechodných ustanoveních lhůta pro uvedení v soulad zapsaného stavu s požadavky tohoto zákona.

Od ledna mají současná občanská sdružení rovněž možnost transformovat se na ústav či další právní formy podle nového občanského zákoníku.

Ve vztahu k možnosti poskytovat sociální služby i nadále platí úprava zákona o sociálních službách, podle které není právní forma poskytovatele rozlišujícím kritériem pro registraci ani pro poskytování dotací ze strany MPSV. Pro vymezení činností vykonávaných spolkem je rozhodující účel spolku definovaný ve stanovách. Spolek může vykonávat jako hlavní pouze ty činnosti, které slouží k uspokojování a ochraně zájmů, k jejichž naplňování byl spolek založen.

Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!