Ochrana pracovníků

Vláda ČR chystá v rámci novely zákona o zaměstnanosti zvýšit pokuty za nelegální zaměstnávání nebo diskriminaci ze strany zaměstnavatelů a zpřísnit podmínky pro agentury působící na trhu práce. Podpoří také trvalejší formy zaměstnávání u osob se zdravotním postiženým.

Dojde k prohloubení spolupráce mezi Českou správou sociálního zabezpečení a orgány finanční kontroly. Státní úřad inspekce práce bude nově moci ukládat pokuty i za menší přestupky.

Horní hranice pokut bude stanovena na 10 mil. Kč. Na druhé straně se sníží administrativní zátěž pro zaměstnavatele. Od ledna roku 2015 nebudou mít zaměstnavatelé povinnost uchovávat ve všech případech kopie dokladů prokazujících pracovněprávní vztah se zaměstnancem přímo na pracovišti. Tyto skutečnosti si bude inspekce práce zjišťovat z informačního systému ČSSZ. Větší důraz bude také kladen na širší osvětu a zvýšení veřejné podpory kontrol nelegálního zaměstnávání.

Novela zákona o inspekci práce by měla nově více postihovat diskriminaci a nerovnost na pracovišti a více chránit práva zaměstnanců. Inspekce bude moci ukládat pokuty až do výše 1 milionu korun, dříve byl strop stanoven na 400 tisíc Kč. Častým problémem je překračování hodinového rozsahu u pracovních dohod (DPP, DPČ). Zákon bude postihovat zaměstnavatele, který se dopustí přestupku nebo správního deliktu tím, že nezajistí, aby zaměstnanec nepřekročil zákoníkem práce stanovený rozsah práce konané na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. Výše pokuty v takovém případě by měla činit až 2 mil. Kč. Dokazování tohoto přestupku nebo správního deliktu ze strany inspektorátu práce není jednoduché, nově by ale mohli mít oporu právě v novelizovaném zákoně o inspekci práce. Přestože to není zákoníkem jednoznačně stanoveno, měli by zaměstnavatelé i v případě dohod konaných mimo pracovní poměr evidovat odpracované hodiny, kterým prokáží při případné kontrole nepřekročení maximálního možného rozsahu práce.

Za neuvedení důvodu propuštění, hrozí v současné době zaměstnavateli pokuta 300 000 Kč - je stanovena dvakrát, zvlášť pro zaměstnavatele fyzické osoby a zvlášť pro zaměstnavatele právnické osoby. Jedná se o shodnou výši pokuty, ovšem u fyzických osob jde o přestupek, u právnických osob o správní delikt. Nově by mohl pro neuvedení výpovědního důvodu nebo okamžité zrušení pracovního poměru, pro které není žádný uznatelný důvod, inspektorát práce vyměřit pokutu také až 2 miliony Kč.

Novela zákona o zaměstnanosti odstraní zákaz dočasného přidělování osob se zdravotním postižením agenturami práce k uživateli. Stanoví, že agentura práce si nebude moci žádného z dočasně přidělovaných zaměstnanců započíst do celkového počtu zaměstnanců pro účely plnění povinného podílu.

Ministerstvo tak chce podpořit zaměstnávání OZP a to zejména v trvalém pracovněprávním vztahu. Forma agenturního zaměstnávání by měla být doplňkovou formou zaměstnávání. Dojde k odstranění určitého specifického postavení, pokud jde o kmenové a agenturní zaměstnance v oblasti plnění povinného podílu a nebude možné, aby některé agentury práce využívali agenturní zaměstnance pro účely splnění podmínky přepočteného počtu zaměstnanců (více než 50%) a následného využívání (poskytování zejména služeb) v rámci plnění povinného podílu prostřednictvím tzv. náhradního plnění.

Nejčastěji se nelegálně zaměstnává u nekvalifikovaných a sezónních prací, hlavně ve stavebnictví, pohostinství a v zemědělství. V roce 2013 bylo provedeno 36 101 kontrol, z toho bylo zaznamenáno 1394 případů nelegálního zaměstnávání u občanů ČR, 295 u občanů EU a 1481 případů nelegálního zaměstnávání cizinců. Za první pololetí letošního roku bylo provedeno již 7783 kontrol.

V roce 2013 bylo zkontrolováno 567 agentur působících na trhu práce, tedy jedna třetina z celkového počtu. Byly nalezeny nesrovnalosti v patnácti případech a uděleny pokuty ve výši 1 453 000 korun.

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!