Odkoupení praxe

Na dotaz k odkoupení praxe odpovídá na serveru zdravi.e15.cz Mgr. Petra Maryšková.

Převod lékařské praxe není jednoduchou záležitostí a způsob převodu je vhodné před jeho započetím pečlivě promyslet. V úvahu je třeba vzít skutečnost, že v některých případech nedochází k automatickému převodu smluv o poskytování a úhradě hrazených služeb u jednotlivých zdravotních pojišťoven, a je tedy nutné je uzavřít opětovně na základě výběrového řízení, ale mimo jiné i získat nové oprávnění k poskytování zdravotních služeb.

Nejjednodušší je, aby stávající lékař, resp. společník s. r. o. převedl část svého obchodního podílu – kupující se tedy stane společníkem jedné s. r. o., a tudíž jedním poskytovatelem zdravotních služeb. V tomto případě pak bude nutné splnit „jen“ a především povinnosti ve vztahu k obchodnímu rejstříku a následně informační povinnost o změně oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Předpokládá se, že po čase může být praxe převedena v plném rozsahu na kupujícího lékaře.

Jinou možností je založit další s. r. o. (nejlépe přímo kupujícím lékařem) a část zdravotnické dokumentace převést, ale v tomto případě je bohužel nutné požádat o nové oprávnění k poskytování zdravotních služeb a účastnit se výběrového řízení jednotlivých pojišťoven, a to z důvodu, že by se jednalo o nový subjekt.

V případě zdravotnické dokumentace je situace opět složitější a odvíjí se od způsobu, jak bude praxe provozována – zda společně (jen jiní ošetřující lékaři), nebo zda bude praxe převedena na jiného poskytovatele. V případě převodu praxe na nového poskytovatele však podle § 59 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) obecně platí, že poskytovatel zdravotních služeb, který hodlá ukončit jejich poskytování, je povinen tuto informaci zveřejnit alespoň 60 dnů předem ve zdravotnickém zařízení na veřejně přístupném místě, popřípadě na svých internetových stránkách a úřední desce příslušné obce.

V informaci uvede datum zamýšleného ukončení činnosti, termín, do kterého lze předložit žádost o předání zdravotnické dokumentace poskytovateli zvolenému pacientem, adresu místa pro předložení žádosti a osobu, která hodlá pokračovat místo něj samotného v poskytování zdravotních služeb.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!