Ošetřovné na nemocné dítě

Zákon o nemocenském pojištění pamatuje na případy, kdy se rodiče musejí o své dítě z vážných důvodů postarat, a nemohou proto chodit do zaměstnání. Jeho prostřednictvím stát rodičům umožňuje čerpat jednu z dávek nemocenského pojištění – ošetřovné.

Tzv. hlídačenky využívají zejména rodiče menších dětí, jejichž organismus ještě nemá vybudovanou dostatečnou imunitu proti nejrůznějším chorobám, a bývají proto častěji nemocné než větší děti.

Ošetřovné se poskytuje zaměstnanci vždy, pokud ošetřuje své dítě mladší 10 let, které onemocnělo nebo kterému se stal úraz. V případě nemoci či úrazu staršího dítěte potřebu ošetřování a péče posoudí ošetřující lékař.

Pokud jde jen o rýmu, dítěti je například již 14 let a je samostatné, není třeba, aby matka nebo otec přišli o výdělek v práci. Lze totiž předpokládat, že dítě v tomto věku se o sebe dokáže postarat, když mu třeba pro lepší zvládnutí situace rodiče doma věci přichystají.

Ošetřovné lze čerpat i v době, kdy zaměstnanec musí pečovat o zdravé dítě mladší 10 let proto, že školské nebo dětské zařízení bylo uzavřeno pro nepředvídanou událost (např. z důvodu havárie, epidemie, přírodní katastrofy jako povodně apod.), dítěti byla nařízena karanténa, nebo osoba, která jinak o dítě pečuje, sama onemocněla.

Rozhodnutí o potřebě ošetřování či péče vystaví ošetřující lékař, zaměstnanec je doplní a předá zaměstnavateli. Aby mohla být dávka vyplacena, zaměstnanec odevzdá svému zaměstnavateli také potvrzení o ukončení nebo trvání potřeby ošetřování, které rovněž vystavuje ošetřující lékař. Poté už za zaměstnance vše vyřídí mzdová účtárna.

Dávka se vyplácí maximálně za devět kalendářních dnů, tedy i za soboty, neděle a svátky, což může významně finančně kompenzovat několikadenní absenci rodiče v zaměstnání. Ošetřovné představuje za kalendářní den 60 procent redukovaného denního vyměřovacího základu. Denní vyměřovací základ se přitom pro účely ošetřovného stanoví a redukuje stejným způsobem jako při výpočtu nemocenské.

Rodiče se v průběhu zmíněných devíti dnů mohou v ošetřování jednou vystřídat. Pokud se pro to rozhodnou, uplatňuje rodič, který byl doma s dítětem jako druhý v pořadí, nárok na ošetřovné na tiskopisu „Žádost o ošetřovné osoby, která převzala ošetřování (péči)“.

Osamělý zaměstnanec, například rozvedený či ovdovělý mající v trvalé péči dítě ve věku do 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku, může čerpat ošetřovné až 16 kalendářních dnů.

Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) vyplatí ošetřovné nejpozději do jednoho měsíce od data, kdy zaměstnavatel odevzdal potřebné doklady příslušné okresní správě sociálního zabezpečení. Peníze příjemce dostane na účet nebo prostřednictvím poštovní poukázky.

Za určitých okolností může ošetřovné čerpat i rozvedený rodič, přestože trvale s dítětem nebydlí v domácnosti. Pokud je nemocné dítě mladší deseti let, má takový nárok vždy. U desetiletého a staršího dítěte rodič, který s ním nebydlí, poskytuje čestné prohlášení, že soud dítě svěřil do společné nebo do střídavé výchovy obou rodičů. U dítěte, které bylo soudem svěřeno do společné nebo do střídavé péče obou rozvedených rodičů, se totiž za domácnost považuje domácnost každého z těchto rodičů. Rodič, který ošetřuje dítě nebo o dítě pečuje, si nechá ošetřujícím lékařem vystavit rozhodnutí o potřebě ošetřování.

Ošetřovné se poskytuje i v situaci, kdy je potřeba ošetřovat dospělého člena domácnosti, jehož zdravotní stav podle rozhodnutí ošetřujícího lékaře vyžaduje z důvodu nemoci či úrazu krátkodobé nezbytné ošetřování jinou osobou. Společnou domácnost tvoří osoby, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby.

To, že je splněna podmínka společné domácnosti, prohlašuje žadatel o dávku na tiskopisu, kterým o dávku žádá. Jde o jeho čestné prohlášení, okresní správa sociálního zabezpečení případně splnění podmínky došetřuje při posuzování nároku na dávku.

Také pokud je matka dítěte mladšího deseti let v nemocnici nebo porodnici, má otec na ošetřovné nárok, aby pečoval o malého sourozence novorozence, bez ohledu na to, zda je toto dítě zdravé či nemocné. Pokud by o dítě měli pečovat prarodiče, kteří ještě pracují, pak i oni mají nárok na ošetřovné za předpokladu, že žijí ve společné domácnosti. Tiskopis vystavuje lékařské zařízení, ve kterém je maminka umístěna, tedy porodnice.

Nárok na ošetřovné nemají osoby samostatně výdělečně činné a dále zaměstnanci pracující na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce.
Dotazy k ošetřovnému zodpoví a s řešením konkrétní situace poradí call centrum nemocenského pojištění na telefonním čísle 840 406 040. Informativní výši ošetřovného spočítá kalkulačka na webové stránce Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR).

ČSSZ za první pololetí roku 2014 evidovala asi 196 tisíc případů ošetřovného a vyplatila zhruba 460 miliónů Kč. Většinou čerpají ošetřovné ženy. Muži byli příjemci dávky jen ve 22 procentech případů.

Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!