Plán legislativních prací vlády na rok 2014

Plán legislativních prací vlády na rok 2014 byl schválen usnesením vlády ze dne 12. března 2014.

Práce a sociální věci:

 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů - předložení vládě 3/14
 • Návrh nařízení vlády k provedení § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů - předložení vládě 5/14
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů - předložení vládě 5/14
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů - předložení vládě 6/14
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - předložení vládě 6/14
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů - předložení vládě 7/14
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů - předložení vládě 7/14
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů - předložení vládě 7/14
 • Věcný záměr zákona o sociálních pracovnících - předložení vládě 9/14
 • Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů - předložení vládě 10/14
 • Návrh nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců - předložení vládě 11/14
 • Návrh nařízení vlády o katalogu správních činností - předložení vládě 11/14
 • Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady) - předložení vládě 11/14
 • Návrh nařízení vlády o zvýšení částek životního minima a existenčního minima - předložení vládě 11/14
 • Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do Informačního systému o službě a platech - předložení vládě 11/14
 • Návrh nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2015 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení - předložení vládě 11/14
 • Věcný záměr zákona o podpoře rodin, náhradní rodinné péči a systému ochrany práv dětí a novelizace souvisejících právních předpisů - předložení vládě 12/14
 • Věcný záměr zákona o náhradním výživném - předložení vládě 12/14
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů - předložení vládě 12/14

Zdravotnictví:

 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony - předložení vládě 6/14
 • Návrh zákona o biocidních přípravcích a účinných látkách (zákon o biocidech) - předložení vládě 9/14
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů - předložení vládě 10/14
 • Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací - předložení vládě 11/14
 • Návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky tabáku, alkoholu a jiných návykových látek a o změně souvisejících zákonů (zákon o ochraně zdraví před návykovými látkami) - předložení vládě 12/14
 • Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve znění nařízení vlády č.106/2010 Sb. - předložení vládě 12/14

 

 

 

 


 

Témata: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!