Pozitivní stárnutí

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR) chce nejen prosadit naplňování opatření v oblasti politiky přípravy na stárnutí, uvedených v Národním akčním plánu podporujícím pozitivní stárnutí na období let 2013 až 2017, ale i změnit celkový přístup společnosti k dané problematice vůbec.

Dle náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí Jany  Hanzlíkové je problematice přípravy na stárnutí nutno věnovat mnohem větší pozornost než tomu bylo doposud. Navázání užší spolupráce se zástupci krajských a místních samospráv za podpory i dalších organizací na regionální úrovni považuje MPSV ČR za velmi důležitý krok pro prosazování politiky přípravy na stárnutí.

Dne 2. září 2014 se v budově MPSV ČR uskutečnilo jednání pracovní skupiny k aktualizaci Národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí na období let 2013 až 2017 (NAP). Na jednání byli pozváni zástupci krajů, některých statutárních měst, zástupci Svazu měst a obcí, Spolku pro obnovu venkova, zástupci seniorských a proseniorských organizací, Státního zdravotního ústavu a Českého statistického úřadu se kterými jednala náměstkyně ministryně práce Jana Hanzlíková. Jednání bylo pokračováním aktivit, které MPSV ČR realizuje v návaznosti na usnesení vlády ČR ze dne 14. července 2014 č. 584 s cílem prosadit naplňování opatření v oblasti politiky přípravy na stárnutí.

Účastníci jednání byli seznámeni s návrhy ministerstva, které mají za cíl zlepšit naplňování politiky přípravy na stárnutí. Návrhy se týkají především personálního posílení agendy přípravy na stárnutí, implementace opatření NAP do střednědobých plánů krajů a jejich následné promítnutí i do komunitních plánů obcí.

Důležité je také finanční zajištění a vytvoření tzv. resortních koordinátorů na ministerstvech, krajích a dalších subjektech a zajistit užší spolupráci se Svazem měst a obcí, Spolkem pro obnovu venkova a využití činnosti pracovních skupin Rady vlády pro seniory a stárnutí populace při naplňování politiky přípravy na stárnutí. Otevřená debata účastníků potvrdila zájem zástupců krajů a dalších organizací řešit společně problémy, které přináší stárnutí populace s tím, že účastníci jednání se dohodli na dalších formách spolupráce při aktualizaci dokumentu NAP.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!