Přerozdělování pojistného na veřejné zdravotní pojištění

Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ ČR) zveřejnilo 20. 2. 2015 výsledky přerozdělování pojistného na veřejné zdravotní pojištění.

K pravidelnému zveřejňování výsledků přerozdělování pojistného na veřejné zdravotní pojištění přistupuje MZ ČR od listopadu 2014. Tyto informace jsou poskytovány za účelem snadné orientace veřejnosti v hospodaření zdravotních pojišťoven. Údaje jsou k dispozici v časové řadě tvořené jednotlivými měsíci období od ledna 2013 do února 2015.

Data jsou prezentována formou níže popsaných příloh:

Tabulka s názvem prerozdelovani_pojistovna_vysledek popisuje pro výše uvedené období (resp. jeho jednotlivé měsíce) výsledné finanční částky připadající po přerozdělování pojistného na veřejné zdravotní pojištění na každou zdravotní pojišťovnu.

Ve snaze o co nejvyšší názornost jsou číselné údaje z tabulky s názvem prerozdelovani_pojistovna_vysledek rovněž znázorněny v grafické formě (viz příloha prerozdelovani_pojistovna_vysledek_graf). Na pravidelně aktualizovaném grafu je jasně zřetelný vývoj výsledné částky připadající po přerozdělování na každou ze zdravotních pojišťoven.

Druhá tabulka, pojmenovaná prerozdelovani_pojistenec_vysledek, přímo vychází z údajů nalézajících se v předcházející tabulce obsahující celkové částky. Pro možnost kvalitnějšího srovnání mezi pojišťovnami výrazně se lišící celkové výše přidělených finančních obnosů však v tomto případě byly zohledněny rozdílné velikosti kmene pojištěnců jednotlivých pojišťoven – zde zobrazované hodnoty tedy značí průměrné příjmy na jednoho pojištěnce. Pozorovatelné nerovnoměrnosti v průměrných příjmech mezi jednotlivými pojišťovnami jsou zapříčiněny rozdílnou pohlavně-věkovou strukturou pojištěnců a odlišným podílem zvlášť nákladných hrazených služeb.

Nedílnou součástí každé z výše uvedených příloh je podrobný chronologický přehled mimořádných událostí (jakými mohou být např. předsunuté platby – viz níže), které se projevily změnou výše mezi zdravotními pojišťovnami přerozdělených finančních prostředků v daném měsíci.

Tabulka třetí, prerozdelovani_pojistovna_vyber, poskytuje pohled na měsíční výši částek vybraných zdravotními pojišťovnami na pojistném (tzv. 100% výběr). Součástí této přílohy je přehled nejdůležitějších parametrů (či případných mimořádných událostí), které se týkají výše pojistného pro jednotlivé skupiny plátců ve vyobrazeném období.

Poslední z tabulek, označená jako prerozdelovani_predsunute_platby, osvětluje způsob rozdělení návratných finančních výpomocí, tzv. předsunutých plateb, mezi jednotlivé zdravotní pojišťovny. Předsunuté platby byly poskytnuty Ministerstvem financí do prvních přerozdělování let 2013 a 2014 v částkách o celkové výši 4 mld. Kč, resp. 4,8 mld. Kč. Uvedené částky byly odečteny z přerozdělených prostředků zdravotním pojišťovnám v rámci přerozdělování připadajících na měsíce prosinec roku 2013, resp. listopad a prosinec roku 2014. Výsledné částky takto splacené každou ze zdravotních pojišťoven výše zmíněná tabulka rovněž obsahuje.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!