Připravovaná legislativa

Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ ČR) zveřejnilo k 10. 12. 2014 stav připravované legislativy.

 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů
  - Návrh zákona je projednáván v Poslanecké sněmovně jako sněmovní tisk č. 269.
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
  - Návrh zákona je projednáván v Poslanecké sněmovně jako sněmovní tisk č. 270.
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (lázně)
  - Návrh zákona je projednáván v Poslanecké sněmovně jako sněmovní tisk č. 307.
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (tzv. transparenční novela)
  - Návrh zákona dne 22. prosince 2014 projedná Vláda ČR.
 • Návrh zákona o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech)
  - Probíhá vyhodnocování připomínek došlých v rámci meziresortního připomínkového řízení.
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů
  - Probíhá meziresortní připomínkové řízení.
 • Návrh vyhlášky o nákladových indexech věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2015
 • Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
 • Návrh vyhlášky o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015
 • Návrh vyhlášky o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče
  - Všechny výše uvedené vyhlášky byly zaslány k projednání pracovním komisím Legislativní rady vlády.
 • Návrh vyhlášky o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Hamr na Jezeře a vymezení konkrétních ochranných opatření
  - Probíhá vyhodnocování připomínek došlých v rámci meziresortního připomínkového řízení.
 • Návrh vyhlášky o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, a o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích)
  - Probíhá vyhodnocování připomínek došlých v rámci meziresortního připomínkového řízení.
 • Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění vyhlášky č. 236/2013 Sb.
  - Probíhá vyhodnocování připomínek došlých v rámci meziresortního připomínkového řízení.

 

Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!