Připravovaná legislativa - zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ ČR) zveřejnilo k 27. 2. 2015 stav připravované legislativy.

 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů
  Návrh zákona je projednáván Poslanecké sněmovně jako sněmovní tisk č. 269.
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
  Návrh zákona je projednáván Poslanecké sněmovně jako sněmovní tisk č. 270.
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (tzv. transparenční novela)
  Návrh zákona je projednáván Poslanecké sněmovně jako sněmovní tisk č. 386.
 • Návrh zákona o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech)
  Návrh zákona byl předložen k projednání vládě a pracovním komisím Legislativní rady vlády.
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů
  Probíhá vyhodnocování připomínek došlých v rámci meziresortního připomínkového řízení.
 • Návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky tabáku, alkoholu a jiných návykových látek, integrované protidrogové politice a o změně souvisejících zákonů (zákon o chraně zdraví před návykovými látkami).
  Probíhá vyhodnocování připomínek došlých v rámci meziresortního připomínkového řízení.
 • Návrh nařízení vlády o technických požadavcích na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky.
  Probíhá vyhodnocování připomínek došlých v rámci meziresortního připomínkového řízení.
 • Návrh nařízení vlády o technických požadavcích na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro.
  Probíhá vyhodnocování připomínek došlých v rámci meziresortního připomínkového řízení.
 • Návrh nařízení vlády o technických požadavcích na zdravotnické prostředky.
  Probíhá vyhodnocování připomínek došlých v rámci meziresortního připomínkového řízení.
 • Návrh nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením.
  Probíhá vyhodnocování připomínek došlých v rámci meziresortního připomínkového řízení.
 • Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 385/2001 Sb., kterým se stanoví jednotková výše poplatku za přírodní minerální vodu odebíranou ze zdroje přírodní minerální vody.
  Probíhá meziresortní připomínkové řízení.
 • Návrh vyhlášky o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, a o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích).
  Návrh vyhlášky byl předložen k projednání pracovním komisím LRV.
 • Návrh vyhlášky provádějící některá ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích.
  Probíhá meziresortní připomínkové řízení.
 • Návrh vyhlášky o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Habřínky lázeňského místa Velichovky a vymezení konkrétních ochranných opatření.
  Probíhá meziresortní připomínkové řízení.
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!