Připravovaná legislativa - zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ ČR) zveřejnilo k 29. 7. 2015 stav připravované legislativy.

 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
  Návrh zákona vrátil Senát k projednání Poslanecké sněmovně a je projednáván jako sněmovní tisk č. 270.
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (tzv. transparenční novela)
  Návrh zákona je projednáván v Senátu jako senátní tisk č. 101.
 • Návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
  Návrh zákona je projednáván v Poslanecké sněmovně jako sněmovní tisk č. 508.
 • Návrh zákona o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech)
  Návrh zákona byl předložen k projednání vládě a pracovním komisím Legislativní rady vlády.
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů
  Probíhá vyhodnocování připomínek došlých v rámci meziresortního připomínkového řízení.
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta
  Probíhá vyhodnocování připomínek došlých v rámci meziresortního připomínkového řízení.
 • Návrh nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením
  Návrh nařízení vlády byl zaslán k projednání vládě.
 • Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 458/2013 Sb., o seznamu výchozích a pomocných látek a jejich ročních množstevních limitech
  Návrh nařízení vlády byl zaslán k projednání vládě.
 • Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek
  Návrh nařízení vlády byl zaslán k projednání vládě.
 • Návrh nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát
  Probíhá vyhodnocování připomínek došlých v rámci meziresortního připomínkového řízení.
 • Návrh nařízení vlády o stanovení výše náhrady za bolest a ztížení společenského uplatnění odpovídající vzniklé újmě způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, způsobu určování výše náhrady v jednotlivých případech a postupech při vydávání lékařského posudku včetně jeho náležitostí ve vztahu k posuzované činnosti (nařízení vlády o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání)
  Probíhá meziresortní připomínkové řízení.
 • Návrh nařízení vlády o stanovení lázeňského místa Lednice a Statutu lázeňského místa Lednice
  Probíhá meziresortní připomínkové řízení.
 • Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 221/2013 Sb., kterou se stanovují podmínky pro předepisování, přípravu, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití
  Návrh vyhlášky byl zaslán k projednání pracovním komisím LRV.
 • Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel), ve znění pozdějších předpisů
  Probíhá vyhodnocování připomínek došlých v rámci meziresortního připomínkového řízení.
 • Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 54/2014 Sb., o vzorech formulářů a průkazu inspektora a limitních množstvích látek podle zákona o prekursorech drog
  Probíhá vyhodnocování připomínek došlých v rámci meziresortního připomínkového řízení.
 • Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění vyhlášky č. 97/2014 Sb.
  Probíhá vyhodnocování připomínek došlých v rámci meziresortního připomínkového řízení.
 • Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 297/2012 Sb., o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého, způsobu jeho vyplňování a předávání místům určení a o náležitostech hlášení ukončení těhotenství porodem mrtvého dítěte, o úmrtí dítěte a hlášení o úmrtí matky (vyhláška o Listu o prohlídce zemřelého), a návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění vyhlášky č. 236/2013 Sb.
  Probíhá vyhodnocování připomínek došlých v rámci meziresortního připomínkového řízení.
 • Návrh vyhlášky o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Komárovské blato a vymezení konkrétních ochranných opatření
  Probíhá meziresortní připomínkové řízení.
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!