Rada vlády pro seniory a stárnutí populace

Rada vlády pro seniory a stárnutí populace zasedala dne 7. října 2014. Hlavními oblastmi, jimiž se Rada na svém 22. zasedání zabývala, byly aktualizace Národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017, ustavení a personální složení pracovních skupin Rady, možnosti financování ve prospěch seniorů z národních a evropských zdrojů (zejména podpora seniorského bydlení, financování aktivit z Operačního programu Zaměstnanost 2014–2020 a podpora univerzit třetího věku) a postup aktivit v Národním akčním plánu Alzheimer.

Jednání Rady předsedala její místopředsedkyně, náměstkyně ministryně pro ochranu práv dětí a sociální začleňování Ministerstva práce a sociálních věcí ČR Jana Hanzlíková. Na základě vystoupení přednosty Ústavu epidemiologie Fakultní nemocnice Plzeň Petra Pazdiory Rada odsouhlasila návrh zpracovat vládě doporučení, týkající se očkování seniorské populace.

Rada ve své činnosti usiluje o vytvoření podmínek pro zdravé, aktivní a důstojné stárnutí a stáří v České republice a aktivní zapojení starších osob do ekonomického a sociálního rozvoje společnosti, o rovnoprávné postavení seniorů ve všech oblastech života, ochranu jejich lidských práv a rozvoj mezigeneračních vztahů v rodině a ve společnosti.

Jedná se o témata, která jsou obsahem strategického dokumentu NAP, jehož cílem je prostřednictvím konkrétních opatření a určení odpovědností zajistit jejich plnění. Realizovat konkrétní kroky k naplnění cílů NAP včetně alokace finančních zdrojů a personálního obsazení v rámci rezortů, které umožní naplňovat politiku stárnutí v České republice a vypracovat a vládě do 31. prosince 2014 předložit návrh aktualizace tohoto dokumentu ukládá usnesení Vlády České republiky ze dne 14. července 2014 č. 584 (více informací o NAP na http://www.mpsv.cz/cs/14540).

Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!