Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

Dne 27. května 2014 se uskutečnilo první jednání nově obsazené Rady vlády pro záležitosti romské menšiny. Její členové byli jmenováni usnesením vlády dne 12. května 2014, jímž se změnil také statut tohoto poradního orgánu. Rada se skládá ze zástupců státní správy a tzv. občanské části, tedy jednotlivými Romy, kteří mají z hlediska své profese, erudice a práce potenciál přispět k řešení palčivých témat, která se romské minority dotýkají a mohou zlepšit vedle postavení této menšiny v české společnosti i vzájemné soužití.

V úvodu zasedání členové Rady schválili úpravu jednacího řádu a zvolili svým místopředsedou Davida Beňáka, jenž bude v této funkci reprezentovat občanskou společnost zastoupenou v Radě. Volba místopředsedy ze zástupců orgánů státní správy byla přesunuta na příští jednání Rady.

Rada dále odsouhlasila uvolnění neinvestičních dotací pro rok 2014, poskytovaných v rámci dotačních programů Úřadu vlády ČR Podpora terénní práce, Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce a Podpora koordinátorů pro romské záležitosti. Usnesení Rady je doporučením vedoucímu Úřadu vlády ČR k jejich poskytnutí. Členové také schválili obsah dotačních programů pro 2015, čímž otevřeli prostor pro vyhlášení dotačního řízení do 31. července 2014.

Rada se dále zaměřila na efektivní nastavení současných výborů s tím, že se debatě o vytvoření dalších výborů a pracovních skupin bude věnovat při následných jednáních. Jako zcela zřejmý se jeví také mediální výbor, jehož cílem je monitorovat to, jak o tématu lidských práv v celé jejich šíři informují média. Ambicí členů by mělo být také navázat spolupráci s Radami pro rozhlasové a televizní vysílání, Syndikátem novinářů, vedením médií a fakultami, které stojí za vzděláváním dalších žurnalistů.

Rada vnímá také potřebu ustavení pracovní skupiny pro bezpečnost, vzdělávání, o dalších uvažuje.

Na zasedání Rady byla projednána Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a Výroční zpráva o činnosti Agentury pro sociální začleňování. Materiály budou po zapracování připomínek předloženy členům vlády pro informaci.

V závěru jednání Rada diskutovala současnou podobu a možnost dalšího připomínkování Strategie integrace Romů do roku 2020, jejímž cílem je vytvořit rámec pro opatření, která povedou do roku 2020 ke zvrácení negativních trendů ve vývoji situace značné části Romů v ČR v oblastech vzdělávání, zaměstnanosti, bydlení, zdravotní a sociální. Zakotvené návrhy opatření ve Strategii by měly nastartovat a urychlit pozitivní změny, jež povedou k postupnému odstranění neodůvodněných a nepřijatelných rozdílů mezi situací značné části Romů a většinové populace, zajistí účinnou ochranu Romů před diskriminací, bezpečné soužití a povzbudí rozvoj romské kultury, jazyka a participaci Romů. Strategie je stále k dispozici k připomínkám veřejnosti na stránkách Úřadu vlády ČR.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!