Rámcová smlouva mezi ČR a SRN - vládní návrh

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR (PSP ČR) na 7. schůzi dne 20. 3. 2014 projednala v 1. čtení Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby podepsaná v Plzni dne 4. dubna 2013 /sněmovní tisk 101/.  

Předkládaná Rámcová smlouva představuje výsledek dlouholeté snahy o prohloubení přeshraniční spolupráce v oblasti zdravotnictví, resp. zdravotnické záchranné služby (dále jen „ZZS“). Přeshraniční spolupráce, která zahrnuje i ZZS jako součást integrovaného záchranného systému ČR, je dosud ve vzájemných vztazích mezi ČR a SRN upravena pouze pro případ pomoci při katastrofách a mimořádných událostech, a to na základě Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o vzájemné pomoci při katastrofách a velkých haváriích, podepsaná dne 19. září 2000 v Berlíně (č. 10/2003 Sb. m. s.). Již v době sjednávání této smlouvy byla snaha o úpravu přeshraniční spolupráce v oblasti ZZS nad rámec uvedených mimořádných událostí, ale vzhledem ke komplexnosti a složitosti této problematiky se tomu tak nestalo.

Základním motivem pro navázání užší přeshraniční spolupráce v oblasti ZZS je především časové hledisko dostupnosti přednemocniční neodkladné péče v příhraničním území. Obě smluvní strany předpokládají vzájemnou reciprocitu přeshraniční spolupráce a její využívání v těch případech, kdy je to z časového hlediska s ohledem na rozmístění výjezdových základen a odpovídajících zdravotnických zařízení, resp. poskytovatelů akutní lůžkové péče vhodné. Z tohoto důvodu se předpokládá, že realizace Rámcové smlouvy nepřinese zvýšené nároky ani na státní rozpočet, ani na finanční prostředky z veřejného zdravotního pojištění.

PSP ČR:

  • Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 22. 1. 2014, text mezinárodní smlouvy byl rozeslán poslancům téhož dne.
  • Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 5. 2. 2014 (usnesení č. 26).
  • 1. čtení proběhlo 20. 3. 2014 na 7. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 172).
  • Zahraniční výbor mezinárodní smlouvu neprojednal.

SP ČR:

  • Senátu předložena mezinárodní smlouvu 22. 1. 2014 jako senátní tisk 219/0.
  • Organizační výbor dne 21. 2. 2014 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 18. 3. 2013 a přijal usnesení č. 62 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
Příloha zprávy: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!