Screeningové programy

Kampaň Screeningové programy končí – jen za rok 2014 odhalila přibližně 600 nádorů s velkou šancí na vyléčení.

Jednomu ze tří Čechů je během jeho života diagnostikována rakovina a jeden ze čtyř na ni zemře. Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ ČR) se ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami rozhodlo aktivně zasáhnout do boje proti vysokému výskytu zhoubných nádorů. Na počátku roku 2014 proto zahájilo projekt „Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR – screeningové programy“, který byl financován ze zdrojů Evropské unie a částečně ze státního rozpočtu. Jeho smyslem bylo zvýšit návštěvnost preventivních vyšetření tří nejrozšířenějších typů rakoviny v ČR – rakoviny tlustého střeva a konečníku, prsu a děložního čípku. Především tyto nádory v roce 2013 zapříčinily 5 633 úmrtí.

Projekt přivedl lidi na preventivní screeningová vyšetření a splnil cíl. Dle expertních odhadů bylo na základě adresného zvaní za rok 2014 v časném stadiu odhaleno přibližně 600 nádorů. Pacienti s těmito časnými nálezy mají velkou šanci na úplné vyléčení. Ačkoli projekt k 30. 6. 2015 končí, lidé budou i nadále dostávat adresné pozvánky od svých pojišťoven.

Do dnešních dní bylo na některý ze screeningů pozváno téměř 3 400 000 pojištěnců, kteří spadají do rizikových cílových skupin a dané vyšetření dosud neabsolvovali. Od ledna do června 2014 pozvánku obdrželo 1 291 859 občanů. Na jejich základě se zvedla a stále zvedá návštěvnost preventivních vyšetření. Každá 7. žena, jež obdržela pozvánku (v období leden až červen 2014), přišla na preventivní mamografické vyšetření. Každá 11. pozvaná žena využila screeningového vyšetření karcinomu děložního čípku. Každý 7. pozvaný muž nebo žena také navštívili screeningové vyšetření rakoviny kolorekta. Screeningová vyšetření díky pozvánkám rozeslaným v roce 2014 pomohla dle expertních odhadů odhalit přibližně 600 nádorů s velkou šancí na vyléčení.

Před zahájením kampaně byl nejméně navštěvovaný screening kolorektálního karcinomu. Právě u něj se podařilo návštěvnost zvýšit nejmarkantněji. Oborová zdravotní pojišťovna zaznamenala oproti roku 2013 nárůst návštěv v roce 2014 o 30,5 %, Vojenská zdravotní pojišťovna o 28,8 % a Všeobecná zdravotní pojišťovna nárůst o 26 %.

Projekt podporovala celorepubliková informační kampaň, jejíž nedílnou součástí byla osvětová roadshow. Právě roadshow navštívila celkem 25 vybraných měst České republiky, kde rozšiřovala povědomí o možnostech screeningových programů. Díky této účinné formě si mohli lidé ve svých městech vyslechnout nové informace a konzultovat své otázky s přítomnými místními lékaři i odborníky z řady neziskových organizací (Aliance žen s rakovinou prsu, Dialog Jesenius / Ruce na prsa, Liga proti rakovině, České ILCO, Onkomaják). Tato osvětová akce taktéž aktivně zapojovala všechny přítomné. Ženy se na speciálním modelu učily nezbytné samovyšetření prsu.

Dle odhadu Institutu biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity Brno uslyší v roce 2015 přes 17 tisíc pacientů od svého lékaře diagnózu rakoviny kolorekta, prsu nebo děložního čípku. I proto budou pojišťovny až do 30. 6. 2020 doručovat adresné pozvánky do schránek svých klientů, kteří jsou ohroženi výše zmíněnými typy rakoviny a screeningové vyšetření doposud nenavštívili. Včasné odhalení je stěžejním krokem k úspěšnému vyléčení.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!